Hasseris Grundejerforening - værner om Hasseris - nu i mere end 125 år

Hasseris Grundejerforening


 


 

Foreningens formål er at værne om Hasseris og støtte kulturelle aktiviteter i Hasseris.

Hasseris er en grøn og attraktiv bydel i Aalborg. Hasseris Grundejerforening arbejder på mange fronter for at sikre Hasseris for fremtidige generationer. Foreningens formand Torben Thorup Jensen mener, at derfor skal udviklingen ske under hensyntagen til bydelens værdier.
Hasseris er Danmarks største haveby. Den består af flere områder, hvor villabyen er den ældste, og Hasseris Enge den nyeste. Med et medlemstal på 1.661 grundejere har foreningen et godt grundlag for  at øve indflydelse overfor politikere og myndigheder.

Ønsker du også at støtte foreningens formål, kan du nemt blive medlem af Hasseris Grundejerforening
Meld dig ind via dette
link 

 

Ny konstituering af bestyrelsen i Hasseris Grundejerforening

onsdag, den 8. august 2018

og

tirsdag, den 13. november 2018

Hasseris Grundejerforening der er en af landets største og ældste grundejerforeninger med sine knap 1.700 medlemmer måtte den 2. august 2018 notere sig, at den tidligere formand Jan Ipland valgte pludselig at stoppe som formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen har derfor som vedtægterne for foreningen foreskriver afholdt et konstituerende bestyrelsesmøde, hvor følgende fordeling af posterne blev:

Formand: Torben Thorup Jensen

Næstformand: Thorkil B. Neergaard

Kasserer: Anders Koefoed *)

Sekretær: Britta Kjeldberg Magnussen

 

Øvrige medlemmer af bestyrelsen er: Preben Eihilt, Susanne Sloth Kristensen, Hans Ulrik Larsen og Lars Chr. Nortvig.

*) I forbindelse med bestyrelsesmødet den 13. november 2018 blev der som en del af mødet foretaget en ny konstituering af bestyrelsen i forbindelse med, at Jacob Kabbel har valgt at udtræde af bestyrelsen. Der var genvalg på alle pladser undtagen posten som kasserer, der nu varetages af Anders Koefoed. Hans Ulrik Larsen rykkede fra suppleantposten ind i bestyrelsen.

 

Har du tilmeldt din betaling af det årlige kontingent til betalingsservice via Nets

Hasseris Grundejerforening har p.t. et medlemskartotek, der er med en tilknyttet e-mail adresse for nu mere end 96,3 % af samtlige medlemmer. Dette gør det muligt for bestyrelsen nemt og effektivt at kunne kommunikere information ud på en hurtig og billig måde.

Når vi måler på tilmeldingen af den årlige kontingent indbetaling (sker i maj måned), kan vi notere at tallet er forbedret de senere år og at den nu er øget til 94,8 % af vore medlemmer, der benytter sig af:

via Nets. Vi ser gerne, at så mange af vore medlemmer benytter sig af den gratis ordning via Betalingsservice. Her er du sikker på, at betalingen bliver foretaget og dette på datoen for seneste rettidige indbetaling (du kan således trygt været taget på ferie eller lign.). Du modtager en Betalingsoversigt i din e-boks (kan også sendes pr. post normalt mod et gebyr) ca. 1 uge før den 1. i den måned, hvor betalingen finder sted.

Fordelen for Hasseris Grundejerforening er, at de personer fra bestyrelsen, der jo er frivilligt arbejdende, modtager en fil med betalinger, der automatisk bogføres i foreningens bogholderi og ikke giver en del administrativt arbejde som kontingentbetalinger via udsendte indbetalingskort. Disse kort er også pålagt et gebyr på kr. 35 pr. betaling, som du påføres.

Så tilmeld din betaling til Nets via et

KLIK HER

Du skal have et registrerings- og et kontonummer klar for den konto, hvor betalingen skal betales fra, CPR-nr.  samt dine tilmeldingsoplysninger fra Hasseris Grundejerforening.

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening afholder næste ordinære bestyrelsesmøde tirsdag, den 11. april 2019 - kl 17:00 - 18:00 i Lille Kirkesal.

Har du som medlem af foreningen et ee eller en sag, du ønsker bestyrelsen skal behandle eller et forslag til et arrangement - så send venligst en mail om dette på adressen: post@hasseris.dk senest mandag, den 4. april 2019 - kl. 12:00 - så kan den nå at komme på dagsorden til det kommende møde.

Du kan læse det seneste offentiggjorte referat af et bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening for mødet den 12. marts 2019 ved at foretage et KLIK HER

Hasseris Grundejerforening invitererede medlemmerne til Musical og Tapas

Som traditionerne nu efterhånden foreskriver det, havde bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening igen i 2019 købt en forestilling med musicsealen "Dancing Queen" baseret på sange med tekst & musik fra ABBA. Arrangementet er stadig populært blandt medlemmerne idet der var 257 tilmeldte. Dette til trods for at forestillingen allerede startede kl. 18:00 på gymnasiet.

Inden forestillingen begyndte bød formanden Torben Thorup Jensen velkommen og havde fået selskab af den nye rektor fra Hasseris Gymnasium Ole Droob, der præsenterede dels sig selv for grundejerne i Hasseris og tillige aftenens forestilling.

I pausen blev der budt en forfriskning i form af et glas vin eller en øl/vand.

Efter forestillingen var der dækket op i aulaen, hvor der blev serveret tapas med hvid-/rødvin samt øl/vand og afsluttet med kaffe med lidt sødt.

Aftenen sluttede lige omkring kl. 22:00 og her gav mange medlemmer udtryk for at det havde været en dejlig aften og et godt arrangement.

Vi søger nye emner til bestyrelsen og til valg som suppleanter til generalforsamlingen i april 2019

Bestyrelsen vil i tiden frem til den næste ordinære generalforsamling søge at finde nye kandidater, der ønsker at bidrage til foreningens arbejde til fordel for bydelen. - Særligt søger vi kandidater til valg til bestyrelsen, som kan hjælpe med:

- økonomistyring mv. (bogføring, kontingentbetalinger, betaling af regninger, medlemsadministration mv.) (posten som kasserer)

- sager vedr. offentlige planrammer (kommune-/lokalplaner) og/eller behandling af byggesager sendt i høring (f.eks. arkitekt, bygningskonstruktør, byggesagkyndig o.l.)

- IT (hjemmeside, kommunikation med medlemmerne, de programmer som vi arbejder med i bestyrelsen) (f.eks IT-kyndig, hjemmesideudvikler o.l.).

At være medlem af bestyrelsen kræver, at du er engageret i, hvad der sker i bydelen Hasseris og er villig til at ville yde nogle timers arbejde om ugen på frivillig basis. Arbejdsindsatsen kan forekomme "lidt i klumper", idet der kan kræves lidt ekstra indsats, når vi afholder et arrangement. Du modtager ikke noget honorar for din indsats.

Arbejdet i bestyrelsen sker normalt i et godt samarbejdsklima, der også giver plads til gode og saglige meningsudvekslinger, når synspunkterne lige skal vendes og drøftes. Vi plejer at have en munter tone, så en god humor er absolut en fordel.

Så er du interesseret og mener, at dette lige er noget du kunne tænke dig at gøre en indsats for, så kom allerede nu på banen og tag en uforpligtende kontakt til formand Torben Thorup Jensen på post@hasseris.dk - så kan du få lejlighed til at høre mere om de konkrete opgaver.

Vi afholder typisk bestyrelsesmøde hver den 2. tirsdag i en måned - dog undtaget juli og december måned.

Det forventes, at du er til stede til disse bestyrelsesmøder, så vidt det er muligt. Mødekalender uddeles på det konstituerende bestyrelsesmøde for det kommende bestyrelsesår.

 

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerfoening indkalder nu til afholdelse af den ordinære generalforsamling jfr. vedtægterne

Generalforsamlingen er programsat til torsdag, den 11. april 2019 - kl. 19:00 og denne vil blive afholdt i Kirkesalen under Hasseris Kirke (indgang fra Thorsens Alle).

DAGSORDEN

1.  Valg af dirigent og stemmetællere.

2.  Bestyrelsens beretning.

3.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2018.

4.  Fastsættelse af kontingent for 2020.

5.  Behandling af indkomne forlag.

6.  Valg til bestyrelsen:

a. Torben Thorup Jensen (afgår efter tur, villig til valg)

b. Thorkil B. Neergaard (afgår efter tur, villig til genvalg)

c.  Anders Koefoed (afgår efter tur, villig til genvalg)

d. Hans Ulrik Larsen (afgår efter tur, ikke villig til genvalg)

e.  Bestyrelsen foreslår Steen Sloth Olsen (villig til valg)

f.  Bestyrelsen foreslår Mogens Vinther (villig til valg)

Valg som suppleanter:

I.  Erik Dam (villig til valg)

II.  Her mangler en kandidat.

Som noget nyt i år er det besluttet at alle deltagere i generalforsamlingen skal legitimere sig som medlem af foreningen og at der uddeles en stemme pr. medlem. Til at lette kontrollen af medlemmerne er der derfor indført en forhåndstilmelding via hjemmesiden for max. 2 personer pr. medlem. Møder du op uden tilmelding bedes du medbringe billedlegitimation. For tilmelding (du skal bruge medlemsnummer og I-kode) - Tilmelding til arrangementer

Har du ikke fået hentet dit eksemplar af bogen om Jacob Blegvad, så får du endnu en lejlighed til dette

Bestyrelsen havde i november og december 2018 arrangeret i alt 4 lejligheder, hvor medlemmerne mod en forudgående booking på denne hjemmeside. Bookingen giver en kvittering, som skal udskrives og medbringes ved afhentning af bogen. Kvitteringen kan dog forevises på smartphone eller tablet.

Der bliver nu lejlighed for de medlemmer, der ikke allerede har modtaget en bog til at booke en afhentning enten

Tirsdag, den 5. februar 2019 - kl. 16:00 - 18:00

eller

Lørdag, den 9. februar 2019 - kl. 11:00 - 13:00.

Begge dage på Hasseris Bibliotek.

Bemærk venligst, at der udleveres bøger efter først til mølle princippet eller på alm. dansk, så længe lager haves.

Læs mere om dette i Nyhedsbrev nr. 3-2019

Har du planer om at skulle bygge om og/eller til - så kom til en INFO-aften med medarbejdere fra Aalborg Kommune, By- & Landskabsforvaltningen og CF Møller Arkitekter

Hasseris Grundejerforening afholdt den 24. januar 2019 en INFO-aften i Kirkesalen under Hasseris Kirke med deltagelse af medarbejdere fra By- & Landskabsudvalget med afdelingsleder Torben Kjeldgaard Larsen i spidsen samt arkitekt MAA Søren Tortzen fra CF Møller Arkitekter.

Begge holdt et indlæg, hvor der undervejs var mulighed for at stille spørgmål fra salen.

Her blev der oplyst om sagens gang hos Aalborg Kommune samt hvilke love og regler en byggesag kan komme i berøring med.

Rådgiveren fra arkitektfirmaet oplyste om, hvor deres ekspertise gør gavn for en bygherre.

Thorkil Neergaard, Søren Tortzen og Torben Kjeldgaard Larsen

Aftenen forløb hurtigt og de mange spørgsmål fra salen blev alle besvaret. Der var dog på forhånd meddelt, at der ikke kunne behandles enkeltsager på selve mødet. Der deltog ca. 75 medlemmer.

Persondataordningen
På bestyrelsesmødet den 12. juni 2018 har bestyrelsen drøftet de nye regler for GDPR - Persondataforordningen. Du kan her læse, hvad der er besluttet om dette KLIK HER 

Hasseris Grundejerforening benytter sig af en annonceringsaftale med Hasseris Avis

Aftalen omfatter såvel den internetbaserede udgave samt de nu 6 gange årlige husstands omdelte aviser i bl.a. Hasseris.

Se mere på - Klik på logoet