Hasseris Grundejerforening - værner om Hasseris - nu i mere end 125 år

Hasseris Grundejerforening


 


 

Foreningens formål er at værne om Hasseris og støtte kulturelle aktiviteter i Hasseris.

Hasseris er en grøn og attraktiv bydel tæt på centrum af Aalborg og er tillige Danmarks største haveby. Den består af flere områder, hvor Villabyen er den ældste, og Hasseris Enge er den nyeste. Hasseris Grundejerforening er med et medlemstal på 1.661 grundejere (31.12.2018), hvilket giver foreningen et godt grundlag for at øve indflydelse overfor politikere og offentlige myndigheder.

Hasseris Grundejerforening arbejder på mange fronter for at sikre vores bydel Hasseris for fremtidige generationer. Foreningens formand Torben Thorup Jensen mener, at derfor skal udviklingen ske under hensyntagen til bydelens værdier. Vi har mærket en stigende interesse og et voksende engagement i at værne om det særpræg, der kendetegner de respektive dele af Hasseris. Det er jo også dette, der er med til at gøre området attraktivt og eftertragtet.

Her ønskes ikke gennemført byggeprojekter med øgede bebyggelsesprocenter, flere etager samt fortætning med flere boliger udført af foretagsomme developere via en byudvikling bestående af nye lokalplaner for de enkelte projekter. Bydelens eksisterende infrastruktur kan heller ikke bære mere trafik, der de kommende år vil blive belastet med flere køer og længere transporttid, når boligbyggeriet i Hasseris og Sofiendals Enge er gennemført.

 

Ønsker du at blive medlem af Hasseris Grundejerforening

Opfylder du kriterierne for et medlemsskab af Hasseris Grundejerforening (ejer af fast ejendom i foreningens geografiske medlemsområde) kan du tilmelde dig via denne hjemmeside - KLIK HER

Ønsker du at udmelde dig af foreningen sker dette jfr. foreningens vedtægter § 3,

§ 3. har følgende ordlyd:
Som medlem kan optages alle ejere af fast ejendom, ejerlejlighed, andelsbolig eller grund i foreningens område. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig til bestyrelsen med 1 måneds varsel til en 1. januar.

Du kan foretage din udmeldelse via et  klik på dette link medlem@hasseris.dk

Har du tilmeldt din betaling af det årlige kontingent til betalingsservice via Nets

Hasseris Grundejerforening har p.t. et medlemskartotek, der er med en tilknyttet e-mail adresse for nu mere end 96,3 % af samtlige medlemmer. Dette gør det muligt for bestyrelsen nemt og effektivt at kunne kommunikere information ud på en hurtig og billig måde.

Når vi måler på tilmeldingen af den årlige kontingent indbetaling (sker i maj måned), kan vi notere at tallet er forbedret de senere år og at den nu er øget til 94,8 % af vore medlemmer, der benytter sig af:

via Nets. Vi ser gerne, at så mange af vore medlemmer benytter sig af den gratis ordning via Betalingsservice. Her er du sikker på, at betalingen bliver foretaget og dette på datoen for seneste rettidige indbetaling (du kan således trygt været taget på ferie eller lign.). Du modtager en Betalingsoversigt i din e-boks (kan også sendes pr. post normalt mod et gebyr) ca. 1 uge før den 1. i den måned, hvor betalingen finder sted.

Fordelen for Hasseris Grundejerforening er, at de personer fra bestyrelsen, der jo er frivilligt arbejdende, modtager en fil med betalinger, der automatisk bogføres i foreningens bogholderi og ikke giver en del administrativt arbejde som kontingentbetalinger via udsendte indbetalingskort. Disse kort er også pålagt et gebyr på kr. 35 pr. betaling, som du påføres.

Så tilmeld din betaling til Nets via et

KLIK HER

Du skal have et registrerings- og et kontonummer klar for den konto, hvor betalingen skal betales fra, CPR-nr.  samt dine tilmeldingsoplysninger fra Hasseris Grundejerforening.

Hasseris Grundejerforening benytter sig af en annonceringsaftale med Hasseris Avis

Aftalen omfatter såvel den internetbaserede udgave samt de nu 6 gange årlige husstands omdelte aviser i bl.a. Hasseris.

Se mere på - Klik på logoet

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening er nu valgt og efter en konstituering vil det nye hold være klar til arbejdet det kommende år 

Her er det nye hold - fra venstre af er det:

Steen Sloth Olsen, Mogens Vinther, Thorkil B. Neergaard, Torben Thorup Jensen, Susanne Sloth Kristensen, Britta K. Magnussen, Erik V. Dam, Preben Eihilt, Lars Chr. Nortvig og Anders Koefoed.

Du kan dobbeltklikke på billedet og se det i stor størrelse,

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening afholder næste bestyrelsesmøde tirsdag, den 13. august 2019 - kl 17:30 i Svalegaarden.

Har du som medlem af foreningen en sag, du ønsker bestyrelsen skal behandle eller et forslag til et arrangement - så send venligst en mail om dette på adressen: post@hasseris.dk senest mandag, den 6. august 2019 - kl. 12:00 - så kan den nå at komme på dagsorden til det kommende møde.

Du kan læse det seneste offentiggjorte referat af det konstituerende bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening for mødet den 11. juni 2019 ved at foretage et KLIK HER

Aalborg Kommune indkalder nu til fordebat og udviklingen i Gl. Hasseris, hvor der nu barsles med planer om byggeri af ca. yderligere 100 boliger - startredegørelse for de første 14 boliger er allerede udsendt

Dobbeltklik på billedet og se teksten i stor format

By- og Landskabsforvaltningen indbyder til en fordebat om udviklingen i Gl. Hasseris i forbindelse med, at der endnu engang lanceres et nyt byggeprojekt i Bygaden, hvor der ønkes opført 14 nye boliger på Bygaden 20-22 og tillige gøres klar til de næste projekter i pipe-linen for kommende byggerier langs Bygaden, hvor der ligger flere ejendomme klar til at blive omfattet af en tilladelse til byggeri af flere boliger - vi skønner ca. 100 nye boliger vil se dagens lys i Bygaden på strækningen mellem Under Lien / Gl. Hasserisvej og Skelagervej de kommende år.

Dette vil alt andet lige undergrave den gældende planlægning for området og forandre Gl. Hasseris for altid samt medføre øget trafik til området..

Mange grundejere i Gl. Hasseris vil føle sig svigtet, idet de har købt en ejendom i tiltro til, at de gældende bevarende planrammer for området ville blive fastholdt efter at være blevet vedtaget og accepteret af grundejerne i Gl. Hasseris.

Der er onsdag, den 19. juni 2019 aftalt et fællesmøde mellem bestyrelsen for Landsbyforeningen, Gl. Hasseris og Hasseris Grundejerforening, hvor situationen omkring den planlagte byfortætning samt den fortsatte metodik med udtagelse af enkelte ejendomme, der pludselig omfattes af andre kommuneplanrammer samt en ny lokalplan, der pludselig tillader et byggeri med flere etager og et forøget bebyggelsesprocent og måske tillige en afvigende arkitektur for området.

Har du ikke fået hentet dit eksemplar af bogen om Jacob Blegvad, så får du endnu en lejlighed til dette

Bestyrelsen har nu fåt en aftale med Jyske Bank, der velvilligt har lovet at udlevere et eksemplar af bogen om Jacob Blegvad til de af vore medlemmer, der endnu ikke har fået afhentet et eksemplar - så længe lager haves. Disse medlemmer har modtaget et særskilt Nyhedsbrev, som skal udskrives og medbringes ved afhentning af bogen. Den nederste del af Nyhedsbrevet er nemlig udformet som en kvittering, der ved udlevering af bogen kan underskrives og afleveres.

Udlevering sker i bankens normale åbningstid.

Bemærk venligst, at der kun udleveres bøger mod en underskrevet kvittering og dette efter først til mølle princippet eller på alm. dansk, så længe lager haves.

Læs mere om dette i Nyhedsbrev nr. 4-2019

Bestyrelsen for Hasseris Grundejer-forening afholdt den 14. maj 2019 det konstituerende bestyrelsesmøde med følgende resultat

Der blev sat ny rekord for antal deltagere til generalforsamlingen i Kirkesalen under Hasseris Kirke. De max. 130 siddepladser i lokalet med plads ved et bord var i flere uger inden selve dagen besat via den tilmelding, der i år var mulig via denne hjemmeside.

Mødet blev som forretningsordenen foreskriver ledet af det bestyrelsesmedlem, der har den største anciennitet i bestyrelsen. Dette er p.t. den nuværende formand Torben Thorup Jensen, der har deltaget i bestyrelsesarbejdet i 12 år.

Efter konstitueringen fortsatte mødet som et ordinært bestyrelsesmøde.

Konstitueringen gav følgende resultat:

a. Torben Thorup Jensen, formand

b. Thorkil B. Neergaard, næstformand

c.  Mogens Vinther, kasserer

d.  Britta K. Magnussen, sekretær

Bestyrelsen omfatter også:

Anders S. Koefoed, Steen Sloth Olsen, Susanne Sloth Kristensen, Preben Eihilt og Lars Chr. Nortvig.

Som suppleant:

Erik V. Dam.

Bestyrelsen er nu trukket i arbejdstøjet og er gået i gang med planlægningen af aktiviteterne for det kommende år.

HasserisPrisen er på generalforsamlingen overrakt til en ildsjæl, der gennem årene har markeret sig med tydelige spor via sin omfattende arbejdsindsats på de administrative linier

På generalforsamlingen den 11. april 2019 tog man afsked med Hans Ulrik Larsen, der de seneste 16 år har været en markant ildsjæl i foreningen og i samme periode har brugt så mange timer til gavn for såvel foreningen som for medlemmerne.

Hans Ulrik Larsen har været den gennemgående arbejdskraft, der ført foreningen fra den analoge verden til nu at benytte digitale redskaber for medlemskartoteket, kontakten til medlemmerne, denne hjemmeside mv.

3 formænd overrækker HasserisPrisen

Formanden afbrød således generalforsamlingen under præsentationen af bestyrelsen og hidkaldte hjælp fra to tidligere formænd - Jørgen Svensson og Jens Ole Christensen - under hvilke Hans Ulrik Larsen også har arbejdet og dette primært som administrator.

Afbrydelsen sluttede med at Hans Ulrik Larsen fik overrakt HASSERISPRISEN der ikke er uddelt siden 2010. Hasserisprisen består af en Alto vase med en indgravering med ordlyden "Hasserisprisen 2019".

Mødet blev afsluttet med lidt tapas med hvid- & rødvin.

Du kan læse referatet fra generalforsamlingen ved at foretage et KLIK HER

Du kan se en kopi af plancherne fra generalforsamlingen ved et - Plancher fra generalforsamlingen - 11.04.2019

Persondataordningen
På bestyrelsesmødet den 12. juni 2018 har bestyrelsen drøftet de nye regler for GDPR - Persondataforordningen. Du kan her læse, hvad der er besluttet om dette KLIK HER