Hasseris Grundejerforening - værner om Hasseris - nu i 125 år

Hasseris Grundejerforening


 


Foreningens formål er at værne om Hasseris og støtte kulturelle aktiviteter i Hasseris.

Hasseris er en grøn og attraktiv bydel i Aalborg. Hasseris Grundejerforening arbejder på mange fronter for at sikre Hasseris for fremtidige generationer. Foreningens formand Torben Thorup Jensen mener, at derfor skal udviklingen ske under hensyntagen til bydelens værdier.
Hasseris er Danmarks største haveby. Den består af flere områder, hvor villabyen er den ældste, og Hasseris Enge den nyeste. Med et medlemstal på knap 1.700 husstande har foreningen et godt grundlag for at øve indflydelse overfor politikere og myndigheder.
Ønsker du også at støtte foreningens formål, kan du nemt blive medlem af Hasseris Grundejerforening
Meld dig ind via dette
link 

 

Ny konstituering af bestyrelsen i Hasseris Grundejerforening

onsdag, den 8. august 2018

og

tirsdag, den 13. november 2018

Hasseris Grundejerforening der er en af landets største og ældste grundejerforeninger med sine knap 1.700 medlemmer måtte den 2. august 2018 notere sig, at den tidligere formand Jan Ipland valgte pludselig at stoppe som formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen har derfor som vedtægterne for foreningen foreskriver afholdt et konstituerende bestyrelsesmøde, hvor følgende fordeling af posterne blev:

Formand: Torben Thorup Jensen

Næstformand: Thorkil B. Neergaard

Kasserer: Anders Koefoed *)

Sekretær: Britta Kjeldberg Magnussen

Øvrige medlemmer af bestyrelsen er: Preben Eihilt, Susanne Sloth Kristensen og Lars Chr. Nortvig.

*) I forbindelse med bestyrelsesmødet den 13. november 2018 blev der som en del af mødet foretaget en ny konstituering af bestyrelsen i forbindelse med, at Jacob Kabbel har valgt at udtræde af bestyrelsen. Der var genvalg på alle pladser undtagen posten som kasserer, der nu varetages af Anders Koefoed.

Har du tilmeldt din betaling af det årlige kontingent til betalingsservice via Nets

Hasseris Grundejerforening har p.t. et medlemskartotek, der er med en tilknyttet e-mail adresse for nu mere end 96,3 % af samtlige medlemmer. Dette gør det muligt for bestyrelsen nemt og effektivt at kunne kommunikere information ud på en hurtig og billig måde.

Når vi måler på tilmeldingen af den årlige kontingent indbetaling (sker i maj måned), kan vi notere at tallet er forbedret de senere år og at den nu er øget til 94,8 % af vore medlemmer, der benytter sig af:

via Nets. Vi ser gerne, at så mange af vore medlemmer benytter sig af den gratis ordning via Betalingsservice. Her er du sikker på, at betalingen bliver foretaget og dette på datoen for seneste rettidige indbetaling (du kan således trygt været taget på ferie eller lign.). Du modtager en Betalingsoversigt i din e-boks (kan også sendes pr. post normalt mod et gebyr) ca. 1 uge før den 1. i den måned, hvor betalingen finder sted.

Fordelen for Hasseris Grundejerforening er, at de personer fra bestyrelsen, der jo er frivilligt arbejdende, modtager en fil med betalinger, der automatisk bogføres i foreningens bogholderi og ikke giver en del administrativt arbejde som kontingentbetalinger via udsendte indbetalingskort. Disse kort er også pålagt et gebyr på kr. 35 pr. betaling, som du påføres.

Så tilmeld din betaling til Nets via et

KLIK HER

Du skal have et registrerings- og et kontonummer klar for den konto, hvor betalingen skal betales fra, CPR-nr.  samt dine tilmeldingsoplysninger fra Hasseris Grundejerforening.

Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening afholder næste ordinære bestyrelsesmøde tirsdag, den 8. januar 2019 - kl 17:30 - 21:00 på Svalegaarden.

Har du som medlem af foreningen et emne eller en sag, du ønsker bestyrelsen skal behandle eller et forslag til et arrangement - så send venligst en mail om dette på adressen: post@hasseris.dk senest mandag, den 1. januar 2019 - kl. 12:00 - så kan den nå at komme på dagsorden til det kommende møde.

Du kan læse det seneste offentiggjorte referat af et bestyrelsesmøde i Hasseris Grundejerforening for mødet den 13. november 2018 ved at foretage et KLIK HER

 

Nu forlænges venstresvingbanen fra Hasserisvej til Svalegårdsvej

Det er nu lykkedes Hasseris Grundejerforening at få politisk opbakning til at få venstresvingba- nen fra Hasserisvej til Svalegårdsvej forlænget. Dette vil medvirke til, at trafikken der skal ligeud på Hasserisvej og videre ind mod centrum nu får bedre vilkår, idet de bilister der skal til venstre ikke læmgere blokerer trafikken så meget

Arbejdet forventes gennemført inden julen 2018.

 

Juletræet Tændes

Hasseris Grundejerforening har igen i år sammen med Hasseris Kirke sørget for at vores bydel Hasseris har fået tændt juletræet på hjørnet af Hasserisvej og Svalegårdsvej. Dette foregik ved et fælles arrangement

Lørdag, den 1. december 2018

Her var der lidt musikalsk underholdning inden træet blev tændt og spejdertroppen Knuden var klar til at servere gløgg, sodavand og lune æbleskiver.

Der var mødt ca. 150 personer op til arrangementet.

Persondataordningen
På bestyrelsesmødet den 12. juni 2018 har bestyrelsen drøftet de nye regler for GDPR - Persondataforordningen. Du kan her læse, hvad der er besluttet om dette KLIK HER 

Hasseris Grundejerforening benytter sig af en annonceringsaftale med Hasseris Avis

Aftalen omfatter såvel den internetbaserede udgave samt de nu 6 gange årlige husstands omdelte aviser i bl.a. Hasseris.

Se mere på - Klik på logoet

 

 

 

 

 

 

INFO-aften med forfatteren Erik Iversen, der fortalte om arkitekt Jacob Blegvad på udsolgt møde i Kirkesalen

Hasseris Grundejerforening havde torsdag, den 22. november 2018 - kl. 19:00 arrangeret et foredrag med forfatteren Erik Iversen, der fortalte om arkitekt Jacob Blegvad for de 110 fremmødte medlemmer. Dette via et foredrag på ca. 2 x 45 minutter, hvor vi startede i barneårene og op gennem hans tid i murerlære og efterfølgende studierne til arkitekt m.a.a. Der blev serveret en øl eller sodavand til deltagerne på denne INFO-aften.

Vi hørte om de mange byggerier, hvor hans streg og tanker klart og tydeligt kunne ses og genkendes. Hans venskab med Einar Packness og betydning for udviklingen af det Hasseris vi kender i dag. Dette gennem en stor del af de byggerier, som vi alle kender så godt i bybilledet.

Mange deltagere fik efter at de havde modtaget  et eksemplar af bogen om Blegvad denne signeret af forfatteren.

 

 

Var du ikke med til denne INFO-aften havde medlemmer i stedet mulighed for at booke en afhentning af 1 stk. bog på en af de tre nedennævnte datoer og tidsrum på Hasseris Bibliotek i Hasseris Bymidte:

Torsdag   29. november 2018   kl. 10:30 - 13:00

Onsdag      5. december 2018   kl. 16:30 - 19:00

Lørdag       8. december 2018   kl. 10:30 - 13:00

hvor man skulle medbringe den kvittering man havde modtaget pr. e-mail , når booking for afhentning af 1 stk bog en af de pågældende dage var gennemført. 

Booking skete via hjemmesiden og kvittering modtages på din e-mail. Der har således været 4 muligheder for afhentning af en bog.

Forfatteren af bogen om arkitekt Jacob Blegvad er Erik Iversen. Nogen synes måske, at navnet på forfatteren lyder bekendt, hvilket jo kan have sin årsag i, at den bog som mange medlemmer modtog i 2011 om arkitekt Einar Packnes var skrevet af den selvsamme forfatter.

Bogen er udgivet af Museumsforeningen Hasserisstuerne - læs mere om denne forening på hjemmesiden: www.hasserisstuerne.dk

 

Vi søger nye emner til bestyrelsen og til valg som suppleanter til generalforsamlingen i april 2019

Bestyrelsen vil i tiden frem til den næste ordinære generalforsamling søge at finde nye kandidater, der ønsker at bidrage til foreningens arbejde til fordel for bydelen. - Særligt søger vi kandidater til valg til bestyrelsen, som kan hjælpe med:

- økonomistyring mv. (bogføring, kontingentbetalinger, betaling af regninger, medlemsadministration mv.) (posten som kasserer)

- sager vedr. offentlige planrammer (kommune-/lokalplaner) og/eller behandling af byggesager sendt i høring (f.eks. arkitekt, bygningskonstruktør, byggesagkyndig o.l.)

- IT (hjemmeside, kommunikation med medlemmerne, de programmer som vi arbejder med i bestyrelsen) (f.eks IT-kyndig, hjemmesideudvikler o.l.).

At være medlem af bestyrelsen kræver, at du er engageret i, hvad der sker i bydelen Hasseris og er villig til at ville yde nogle timers arbejde om ugen på frivillig basis. Arbejdsindsatsen kan forekomme "lidt i klumper", idet der kan kræves lidt ekstra indsats, når vi afholder et arrangement. Du modtager ikke noget honorar for din indsats.

Arbejdet i bestyrelsen sker normalt i et godt samarbejdsklima, der også giver plads til gode og saglige meningsudvekslinger, når synspunkterne lige skal vendes og drøftes. Vi plejer at have en munter tone, så en god humor er absolut en fordel.

Så er du interesseret og mener, at dette lige er noget du kunne tænke dig at gøre en indsats for, så kom allerede nu på banen og tag en uforpligtende kontakt til formand Torben Thorup Jensen på post@hasseris.dk - så kan du få lejlighed til at høre mere om de konkrete opgaver.

Vi afholder typisk bestyrelsesmøde hver den 2. tirsdag i en måned - dog undtaget juli og december måned.

Det forventes, at du er til stede til disse bestyrelsesmøder, så vidt det er muligt. Mødekalender uddeles på det konstituerende bestyrelsesmøde for det kommende bestyrelsesår.