Holbergkvarteret

Kunstner:
V. Foersom Hegndal, Århus.
Indkøbt af Hasseris Kunstfond.
Opstillet i Rotunden for enden
af Thorsens Allé.

Kunstnerens tanke er at beskueren
skal få indtrykket af en ung pige,
der kaster sig baglæns i vandet.

I baggrunden set en del af de
karakteristiske trækrins, hvor
den yderste består af Eg, og den
inderste af høje Popler.

I baggrunden ses nogle af de
haver, der grænser op
mod Rotunden.

Billede og tekst:
Jens Skovgaard. Juni 2004
Susanne i badet opstillet i Rotunden

Holbergkvarteret er planlagt for Hasseris Kommune af landinspektør Ib Nellemann i 1959. Alle veje i området har fået navn efter personer i Ludvig Holbergs Skuespil, deraf navnet Holbergkvarteret. I et vist omfang måtte eksisterende veje og udstykninger respekteres, men man vil f.eks. kunne bemærke, at Thorsens Allé og Jeronimusvej ligger i en ret linie, gennembrudt af Rotunden.

Områdets centrum er den enestående Rotunde med trækrinsene af hhv. Poppel og Eg. Vejene i området er anlagt koncentrisk omkring dette centrum, med et internt stisystem mellem vejene. En på det tidspunkt meget fremsynet form for byplanlægning. Interessant er f.eks. at bemærke, at der var en vis usikkerhed om man kunne bevare det lukkede vejsystem, idet man har sikret sig tilstrækkeligt areal ved visse af stierne til i givet fald at forbinde vejene.

Vejene blev anlagt med brede grønne rabatter, og ligusterhække, og på alle vejene blev der plantet forskellige træarter.

Holbergkvarteret er omfattet af en bevarende lokalplan, som er vedtaget af Byrådet i november 2008.

Du kan finde lokalplanen HER

Der er vort håb, at du vil være opmærksom på disse bestemmelser, når De ønsker at foretage forandringer.

Lokalplanen erstatter delvist de hidtidige deklarationer for området. I lokalplanen kan du se hvilke afsnit der er aflyst, og nedenfor kan du finde de oprindelige deklarationer.

Oversigt over deklarationer i Holbergkvarteret.

Partiel byplanvedtægt nr. 9.

Deklaration for Husagerområdet

(Omfatter Henrikvej med sideveje, Jeronimusvej med sideveje, dele af Ridefogedvej samt Harlekinvej)

Deklaration for Rådsherrevej og Kandestøbervej(mangler)

Deklaration for Jeppevej, Pernillevej og Per Degns Vej

Deklaration for Oldfuxvej

Deklaration for Skolemestervej

Deklaration for Columbinevej

Deklaration for 3 ejendomme på Leonorevej


Træplantningsplanen.

Planen blev udarbejdet i begyndelsen af 90'erne med tidligere bestyrelsesmedlem Carsten S. Sørensen, Ridefogedvej som den drivende kraft. Formålet var at få fornyet de træplantninger, som efterhånden var blevet for store, og dermed få skabt større harmoni i kvarterets grønne karakter.

Samtidig med fornyelsen af træplantningerne, blev der skabt mulighed for, i en dialog med beboerne at få rettet op på de forringelser, der langsomt havde sneget sig ind i form af beplantninger i forhaver, der oprindeligt var anlagt som åbne forhaver med græsplæner, ligesom hegn og andre uvedkommende anlæg kunne fjernes.

I årenes løb er der foretaget totalrenoveringer af Ridefogedvej, Thyboevej, Leandervej, Peder Paars Vej, Rådsherrevej, Henrikvej og Corfitzvej.

Lokalplanen har afløst træplantningsplanen, således at det nu er fastlagt, hvilke træer der er bevaringsværdige i området. Endvidere findes der en beskrivelse af hvordan man gerne ser Jeronimusvejs beplantning renoveret.