Vedtægter

Vedtægter for Hasseris Grundejerforening

Du kan her downloade et eksemplar til udskrift - klik her

§ 1.
Foreningens navn er “HASSERIS GRUNDEJERFORENING”, hvis geografiske område er vist på kortbilag.

§ 2.
Grundejerforeningen, der er upolitisk, har til formål på enhver måde at varetage medlemmernes interesser over  for myndighederne, at bidrage til bydelens forskønnelse i forhold til foreningens midler og at være initiativtager til kulturelle, sportslige eller lignende arrangementer efter medlemmernes ønsker.

§ 3.
Som medlem kan optages alle, som måtte være ejer af fast ejendom, ejerlejlighed, andelsbolig eller grund i foreningens område. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig til bestyrelsen med 1 måneds varsel til en 1. januar.

§ 4.
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen for det kommende år. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 5.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 til 9 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i foreningens område. Hvert andet år afgår 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer og hvert andet år afgår 4 eller 5 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelses konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Til udvalgene kan vælges medlemmer udenfor bestyrelsen. Udvalgsformanden skal dog være medlem af bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling vælges desuden 2 suppleanter til bestyrelsen og 2 revisorer.

§ 6.
Bestyrelsen holder møde når formanden finder det nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer har begæret det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er til stede. Der kan kun træffes beslutninger i sager, der er optaget på dagsordenen, som udsendes senest 7 dage før mødet.

Alle sager afgøres ved simpel flertal. Ved stemmelighed bortfalder sagen.

§ 7.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i marts eller april måned, og skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår .....
7. Valg af 2 revisorer.
8. Eventuelt.

Indkaldelse til ordinær og eventuel ekstraordinær generalforsamling sker
ved skriftlig henvendelse til hver enkelt medlem. Samtidig med indkaldelse
til den ordinære generalforsamling udsendes foreningens regnskab til medlemmerne.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen, eller når mindst 50 medlemmer skriftlig anmoder herom. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel.

§ 8.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være modtaget på foreningens adresse senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke behøver at være medlem af foreningen. Stemmeret på generalforsamling kan kun udøves af medlemmerne personligt og ikke ved fuldmagt. Der kan kun udøves 1 (een) stemme pr. medlemskab.

§ 9.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle anliggender. Ved udstedelse af dokumenter, som er hæftende for foreningen, kræves underskrift af formanden og mindst 3 af bestyrelsens medlemmer.

§ 10.
For at vedtægterne skal kunne ændres, må det vedtages på en ordinær general- forsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for.

Såfremt et flertal, men ikke 3/4 stemmer for, kan forslaget indbringes for en ekstraordinær generalforsamling og her vedtages ved simpel flertal.

§ 11.
For at foreningen skal kunne opløses, skal samme procedure som anført i § 10 følges. Der samme gælder ved forslag om sammenlægning med andre grundejerforeninger.

Efter forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, som måtte have indsendt forslag, skal foreningens midler ved opløsning komme institutioner, skoler eller lignende i Hasseris til gode.

Behandling af indkomne forslag skal følge samme procedure som anført i § 10.

Nærværende vedtægter for “HASSERIS GRUNDEJERFORENING” er således vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt i Hasseris den 14. april 2005 og erstatter vedtægter dateret 17. juli 1996.
 

  • Jørgen Svensson
  • Jens Skovgaard
  • Knud Melby
  • Hans Ulrik Larsen
  • Helle Dietz
  • Per Studsholt
  • Torben Thorup Jensen