Søg
Close this search box.

Vedtægter

Du kan her downloade et eksemplar til udskrift – klik her

Vedtægter for Hasseris Grundejerforening

§ 1.
Foreningens navn er “HASSERIS GRUNDEJERFORENING”, hvis geografiske område er vist på kortbilag, som vist på hjemmesiden.

§ 2.
Grundejerforeningen, der er upolitisk, har til formål at varetage medlemmernes OG BYDELENS interesser over for myndighederne, at bidrage til bydelens forskønnelse OG UDVIKLING i forhold til foreningens midler SAMT at være initiativtager til kulturelle og sociale arrangementer.*

§ 3.
Som medlem kan optages alle ejere af fast ejendom, ejerlejlighed, andelsbolig eller grund i foreningens område. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig til bestyrelsen med 1 måneds varsel til en 1. januar.

§ 4.
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen for det kommende år. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Medlemskabet er gyldigt, når betaling er sket.

§ 5.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 til 9 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i foreningens område. Hvert andet år afgår 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer og hvert andet år afgår 4 eller 5 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller udpege ansvarlige for afgrænsede arbejdsopgaver efter behov. Til udvalgene kan evt. vælges medlemmer udenfor bestyrelsen. Udvalgsformanden skal dog være medlem af bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling vælges desuden 2 suppleanter til bestyrelsen og 2 revisorer.

§ 6.
Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlem-mer har begæret dette.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er til stede. Der kan kun træffes beslutninger i sager, der er optaget på dagsordenen, som udsendes senest 7 dage før mødet.

Alle sager afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder sagen.

§ 7.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i marts eller april måned, og skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår …..
  7. Valg af 2 revisorer.
  8. Eventuelt.

Indkaldelse til ordinær og eventuel ekstraordinær generalforsamling sker
ved skriftlig henvendelse, via e-mail, til hvert enkelt medlem og offentliggøres på foreningens hjemmeside. Bilag til dagsordenen kan tilgås via et link i e-mailen/hjemmesiden, hvor foreningens årsregnskab med driftsregnskab og status kan læses.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen, eller når mindst 50 medlemmer skriftlig anmoder herom. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel på samme måde som ved ordinær generalforsamling.

§ 8.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være modtaget på foreningens adresse eller pr. e-mail senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen ledes af en, af forsamlingen valgt, dirigent som ikke behøver at være medlem af foreningen. Stemmeret på generalforsamling kan kun udøves af medlemmerne personligt og ikke ved fuldmagt. Der kan kun udøves 1 (een) stemme pr. medlemskab.

§ 9.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle anliggender. Ved udstedelse af dokumenter, som er hæftende for foreningen, kræves underskrift af formanden og mindst 3 af bestyrelsens medlemmer.

§ 10.
For at vedtægterne skal kunne ændres, må dette vedtages på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for.

Såfremt et flertal, men ikke 3/4 stemmer for, kan forslaget indbringes for en ekstraordinær generalforsamling og her vedtages ved simpelt flertal.

§ 11.
For at foreningen skal kunne opløses, skal samme procedure som anført i § 10 følges. Der samme gælder ved forslag om sammenlægning med andre grundejerforeninger.

Efter forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, som måtte have indsendt forslag, skal foreningens midler ved opløsning komme institutioner, skoler eller lignende i Hasseris til gode.

Behandling af indkomne forslag skal følge samme procedure som anført i § 10.

Nærværende vedtægter for “HASSERIS GRUNDEJERFORENING” er således vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt i Hasseris, den 11. april 2019 (20. april 2017 og 14. april 2005)) og erstatter vedtægter dateret, den 20. april 2017 (17. juli 1996).

Vedtaget på generalforsamlingen den 11. april 2019

* Begrundelse: Foreningens revisor Redmark, har anbefalet en ændring af indholdet i § 7, stk. 3 fra :

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

til :

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

Hvilket vil medføre at foreningen årligt vil spare kr. 5.000 + moms i revisorhonorar.