Arkitektur img 0337 1

Arkitektur

Has­se­ris er ken­de­teg­net ved et høj arki­tek­to­nisk stan­dard. Igen­nem mere end 100 år er der ble­vet byg­get smuk­ke huse, teg­net af dyg­ti­ge arki­tek­ter, og byg­get af men­ne­sker med sans for kva­li­tet.

Der byg­ges fort­sat i Has­se­ris, og der fore­ta­ges hele tiden moder­ni­se­ring og ved­li­ge­hol­del­se af de eksi­ste­ren­de huse.

På den­ne side vil De kun­ne fin­de beskri­vel­ser og bil­le­der af nog­le af de mest mar­kan­te huse i Has­se­ris.

Vi håber de kan bli­ve set som inspira­tion til, at der også i frem­ti­den vil bli­ve byg­get smuk­ke huse, og at for­an­drin­ger på eksi­ste­ren­de huse vil bli­ve fore­ta­get med respekt for en tra­di­tion for godt hånd­værk og smukt byg­ge­ri.

Neden­stå­en­de eksemp­ler er hen­tet fra bøger­ne “Has­se­ris Vil­la­by – huse og arki­tek­tur” samt “Værd at vær­ne- beva­rings­vær­di­ge huse efter 1940 i Has­se­ris”, som De kan fin­de omtalt på Lit­te­ra­tur­si­den.

Hasserisvej 101

Arkitektur hasserisvej 101 raaens minde 2
Raa­ens Min­de

Arki­tekt Johan Dani­el Her­holdt 1818 – 1902.

Det oprin­de­li­ge hus er byg­get i 1885 i ita­li­ensk renæs­san­ce vil­la­stil som vil­la “Land­lyst”.

I 1907 blev det ombyg­get til opta­gel­ses­hjem som “Raa­ens Min­de”, opkaldt efter da afdø­de fabri­kant Sop­hus Adolf Jen­sen Raa­en.

I 1916 til­byg­get sko­le­fløj med gym­na­stiksal.

I 1990’erne ombyg­get til ejer­lej­lig­he­der.

Hasserisvej 109

Arkitektur hasserisvej 109 3

Et godt “Bed­re Byg­ge­skik” hus.

Bed­re Byg­ge­skik var en for­e­ning til frem­me af dansk byg­nings­kul­tur.

Hasserisvej 112

Arkitektur hasserisvej 112 4

Elis Snei­ders i 1892 byg­ge­de vil­la.

Lige­som andre af tidens vil­la­er er en del af udsmyk­nin­gen for­s­vun­det, men det fine møn­s­ter­mur­værk og sel­ve hoved­for­men i huset er en flot repræ­sen­tant for tidens byg­ge­stil.

Hasserisvej 168

Arkitektur hasserisvej 168 5

Byg­get i 1917 for direk­tør K.E.M. Mar­kus­sen. Teg­net af arki­tekt Ejnar Pack­ness.

Et meget smukt og vel­be­va­ret hus, der af eje­ren med stor vene­ra­tion er fast­holdt i sin oprin­de­li­ge form og gode detal­jer. Et godt dansk hus med vel­pro­por­tio­ne­re­de detal­jer.

Hasserisvej 172

Arkitektur hasserisvej 172 6
Juli­a­nes­min­de

Går­den “Juli­a­nes­min­de” er den ene­ste af de gam­le land­brugs­e­jen­dom­me, der er til­ba­ge i områ­det.

Arki­tekt Ejnar Pack­ness erhver­ve­de går­den i 1912, og boe­de der til sin død i 1952. Den er ombyg­get til sit nuvæ­ren­de udse­en­de i den klas­si­ci­sti­ske peri­o­de.

Den sær­li­ge lyse­rø­de far­ve var en af arki­tekt Pack­ness’ ynd­lings­far­ver.

Constancevej 4

Arkitektur constancevej 4 7

Teg­net af arki­tekt, pro­fes­sor Mar­tin Nyrop.

Byg­get til Hans Brix, lærer på Kated­ralsko­len 1906 – 19. Sene­re dr. phil. og pro­fes­sor i Køben­havn.

Et meget vel­be­va­ret, smukt og uspo­le­ret hus.

Elme Allé 13

Arkitektur elme alle 13 8

Der fin­des ingen til­gæn­ge­li­ge oplys­nin­ger om det­te hus, men det er et typisk eksem­pel på ind­fly­del­se af en tysk, natio­nal­ro­man­tisk byg­ge­stil, hvor bl.a. det bin­dings­værks­pry­de­de borgtårn er ken­de­teg­nen­de.

Linde Allé 2 B

Arkitektur linde alle 2b 9

Huset er byg­get af civil­in­ge­ni­ør Chri­sti­an Bir­ger Schultz, der var direk­tør for Adolf Holst’s fabrik­ker.

Schultz teg­ne­de selv huset, som er karak­te­ri­stisk ved at være et godt og fast byg­mester­hus med aner i barok­kens “Fry­den­lund”.

Langersvej 7

Arkitektur langersvej 7 10
Tobaks­hu­se­ne

Direk­tør Lan­ger “De for­e­ne­de Textil­fa­brik­ker” eje­de sto­re are­a­ler i Aal­borg, der hør­te under hans ejen­dom.

Fabri­kan­ten ønske­de at med­vir­ke til gode bolig­for­hold for sine ansat­te, og bad arki­tekt Ejnar Pack­ness teg­ne en moder­ne have­by efter engelsk møn­ster. Have­bytan­ken er frisk luft og frie omgi­vel­ser.

På Lan­ger­s­vej opfør­tes et antal ens boli­ger efter det­te prin­cip, og den oprin­de­li­ge idé kan end­nu ses, på trods af skif­ten­de eje­res ændrin­ger, som har fjer­net man­ge af de oprin­de­li­ge detal­jer.

Fuglevænget 8

Arkitektur fuglevaenget 8 11

Huset er teg­net af arki­tekt Ejnar Gla­hn 1927. 

Huset er tyde­ligt engelsk inspi­re­ret, med en smuk skor­sten i gaven.

Huset er smukt renove­ret med respekt for det oprin­de­li­ge udse­en­de. Dog kun­ne man ønske sig de skæm­men­de plan­ke­værk fjer­net, især da de ikke synes at have nogen egent­lig funk­tion.

Rafns Allé 11

Arkitektur rafns alle 11 12

Arki­tekt Ejnar Gla­hn teg­ne­de det­te hus i 1925. 

Der er kla­re lig­heds­punk­ter med huset oven­for, idet også det­te hus frem­står som et smukt, engelsk inspi­re­ret hus.

Bemærk skor­ste­ne­ne i gav­le­ne. Huset var oprin­de­ligt opført med i grå puds, men den nuvæ­ren­de svagt lyse­rø­de far­ve er bestemt også smuk.

Hasserisvej 107

Arkitektur hasserisvej 107 1 13

Kon­sul, Vin­hand­ler Sigurd Mül­ler byg­ge­de i 1951 det­te hus, med pro­fes­sor Pre­ben Han­sen som arki­tekt.

Den engel­ske inspira­tion ses også her tyde­ligt med bl.a. de mar­kan­te skor­ste­ne.

Et meget smukt og foto­gent hus.