Kort nyt

 • Informationsmøde om 3. Limfjordsforbindelse

  23. juli 2024

  Vej­di­rek­to­ra­tet afhol­der Infor­ma­tions­mø­de om den 3. Lim­fjord­s­for­bin­del­se

  Infor­ma­tions­mø­det bli­ver tors­dag den 5. sep­tem­ber kl. 19–21 i Gigan­ti­um.
  Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning opda­te­rer løben­de efter­hån­den, som vi får mere infor­ma­tion om mødet.
  Hvem del­ta­ger? Hvem del­ta­ger fra Aal­borg Kom­mu­ne.

  Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning vil natur­lig­vis være til­ste­de på mødet.

  Fre­dag den 6. sep­tem­ber hol­der Vej­di­rek­to­ra­tet dia­log­mø­de fra 9–12. Her kan man som bor­ger ind­gå i ‘en snak’, hvis man er kom­met i tan­ke om noget, man ikke fik svar på til infor­ma­tions­mø­det eller der er noget man ger­ne vil have uddy­bet.
  Det­te møde fore­går lige­le­des i Gigan­ti­um.

  Infor­ma­tio­nen kom­mer på Vej­di­rek­to­ra­tets hjem­mesi­de i mid­ten af august, og det vil også bli­ve annon­ce­ret i loka­le medi­er til august.

 • Profilvideo

  9. juli 2024
 • Nyhedsbrev nr. 5 Borgermøde om 3. Limfjordsforbindelse-Egholmlinjen

  10. janu­ar 2024
 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

  18. marts 2024
 • Referat af bestyrelsesmøde d. 13.03.2024

  19. marts 2024
 • Referat af Generalforsamling 18.april 2024

  24. april 2024

  Hasseris d7cpv9sz5j3z3h8rp8m 3Under punk­tet “Gene­ral­for­sam­lin­ger” fin­des også de Power­Po­ints der blev vist på gene­ral­for­sam­lin­gen.