Arrangementer img 0324 1

Arrangementer

Her er infor­ma­tion om de kom­men­de arran­ge­men­ter, der p.t. alle­re­de er mulig­hed for del­ta­gel­se i eller som i nær frem­tid annon­ce­res med mulig­hed for til­mel­ding til. Det kræ­ver selv­føl­ge­lig, at du er med­lem af Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning.

Ture­ne og arran­ge­men­ter­ne annon­ce­res typisk på for­si­den af hasseris.dk og via et Nyheds­brev, der udsen­des til de med­lem­mer, der har ind­be­ret­tet og til­meldt en aktiv e‑mail adres­se.

Læs mere om mulig­hed for selv at til­fø­re eller ret­te mailadres­se i menu­punk­tet For­e­nin­gen, Med­lem­s­for­de­le i menu­punk­tet ret-selv-ser­vi­ce (kræ­ver med­lem­snr. og I‑kode, der bl.a. frem­går af de sene­ste udsend­te Nyheds­bre­ve)

For­e­nin­gens arran­ge­men­ter som kræ­ver til­mel­ding, hånd­te­res i sam­ar­bej­de med virk­som­he­den Nemtilmeld.dk. På det­te link, frem­går kom­men­de arran­ge­men­ter:

hasseris.nemtilmeld.dk

Besty­rel­sen mod­ta­ger altid ger­ne forslag/ideer til akti­vi­te­ter fra med­lem­mer­ne. Send dis­se til: post@hasseris.dk