Holbergkvarteret img 0349 1

Holbergkvarteret

Susanne i badet
Sus­an­ne i Badet

Kunst­ne­rens tan­ke er at besku­e­ren skal få ind­tryk­ket af en ung pige, der kaster sig bag­læns i van­det.

I bag­grun­den ses en del af de karak­te­ri­sti­ske trækrins, hvor den yder­ste består af Eg, og den inder­ste af høje Pop­ler. I bag­grun­den ses også nog­le af de haver, der græn­ser op mod Rotun­den.

Bil­le­de og tekst: Jens Sko­v­gaard, Juni 2004

Hol­berg­kvar­te­ret er plan­lagt for Has­se­ris Kom­mu­ne af lan­din­spek­tør Ib Nel­le­mann i 1959. Alle veje i områ­det har fået navn efter per­so­ner i Lud­vig Hol­bergs Sku­e­spil, der­af nav­net Hol­berg­kvar­te­ret. I et vist omfang måt­te eksi­ste­ren­de veje og udstyk­nin­ger respek­te­res, men man vil f.eks. kun­ne bemær­ke, at Thor­sens Allé og Jeroni­mus­vej lig­ger i en ret linie, gen­nem­brudt af Rotun­den.

Områ­dets cen­trum er den ene­stå­en­de Rotun­de med trækrin­se­ne af hhv. Pop­pel og Eg. Veje­ne i områ­det er anlagt kon­cen­trisk omkring det­te cen­trum, med et inter­nt sti­sy­stem mel­lem veje­ne. En på det tids­punkt meget frem­sy­net form for byplan­læg­ning. Inter­es­sant er f.eks. at bemær­ke, at der var en vis usik­ker­hed om man kun­ne beva­re det luk­ke­de vej­sy­stem, idet man har sik­ret sig til­stræk­ke­ligt are­al ved vis­se af sti­er­ne til i givet fald at for­bin­de veje­ne.

Veje­ne blev anlagt med bre­de grøn­ne rabat­ter, og liguster­hæk­ke, og på alle veje­ne blev der plan­tet for­skel­li­ge træar­ter.

Lokalplan

Hol­berg­kvar­te­ret er omfat­tet af en beva­ren­de lokal­plan, som er ved­ta­get af Byrå­det i novem­ber 2008.

Du kan fin­de lokal­pla­nen HER

Det er vort håb, at du vil være opmærk­som på dis­se bestem­mel­ser, når De ønsker at fore­ta­ge for­an­drin­ger.

Lokal­pla­nen erstat­ter del­vist de hid­ti­di­ge dekla­ra­tio­ner for områ­det. I lokal­pla­nen kan du se hvil­ke afsnit der er aflyst, og neden­for kan du fin­de de oprin­de­li­ge dekla­ra­tio­ner.

Par­ti­el Bypl­an­ved­ta­egt nr. 9, Has­se­ris BytoftDown­lo­ad

Træplantningsplanen

Pla­nen blev udar­bej­det i begyn­del­sen af 90’erne med tid­li­ge­re besty­rel­ses­med­lem Car­sten S. Søren­sen, Ride­fo­ged­vej som den dri­ven­de kraft. For­må­let var at få for­ny­et de træ­plant­nin­ger, som efter­hån­den var ble­vet for sto­re, og der­med få skabt stør­re har­moni i kvar­te­rets grøn­ne karak­ter.

Sam­ti­dig med for­ny­el­sen af træ­plant­nin­ger­ne, blev der skabt mulig­hed for, i en dia­log med bebo­er­ne at få ret­tet op på de for­rin­gel­ser, der lang­somt hav­de sne­get sig ind i form af beplant­nin­ger i for­ha­ver, der oprin­de­ligt var anlagt som åbne for­ha­ver med græs­plæ­ner, lige­som hegn og andre uved­kom­men­de anlæg kun­ne fjer­nes.

I åre­nes løb er der fore­ta­get total­renove­rin­ger af Ride­fo­ged­vej, Thy­bo­e­vej, Lean­der­vej, Peder Paars Vej, Råds­her­re­vej, Hen­rik­vej og Cor­fitzvej.

Lokal­pla­nen har afløst træ­plant­nings­pla­nen, såle­des at det nu er fast­lagt, hvil­ke træ­er der er beva­rings­vær­di­ge i områ­det. End­vi­de­re fin­des der en beskri­vel­se af hvor­dan man ger­ne ser Jeroni­mus­vejs beplant­ning renove­ret.