Villabyen img 0321 rotated 1

Villabyen

Has­se­ris Vil­la­by – et sær­ligt bykvar­ter

Alle vore stør­ste byer har gen­nem­gå­et helt ana­lo­ge kul­tur­hi­sto­ri­ske udvik­lings­møn­stre.

Med bor­ger­ska­bets opstå­en i det for­ri­ge århund­re­des begyn­del­se fød­tes inter­es­sen hos de mere vel­ha­ven­de bor­ge­re for at flyt­te ud fra de usun­de byer til det fri­ske land­liv.

Den­ne inter­es­se nåe­de også Aal­borg, og de før­ste land­ste­der duk­ke­de op hen imod slut­nin­gen af århund­re­det. Vel­ha­ven­de bor­ge­re køb­te lan­da­re­a­ler op uden­for køb­sta­dens græn­ser, Has­se­ris landsogn.

Det var end­nu i heste­vog­ne­nes tid. Man brug­te land­ste­der­ne til at dyr­ke foder til sine heste – holdt kre­a­tu­rer – de før­ste byland­mænd.

Omkring århund­re­de­skif­tet tog den­ne udvik­ling rig­tig fart, og er fort­sat siden.

Has­se­ris Vil­la­by er juri­disk set et vel­de­fi­ne­ret områ­de, hvis græn­ser først blev væsent­ligt over­skre­det i 1950’erne. Vil­la­by­en er opstå­et og byg­get på de jor­der, der blev udskif­tet i 1890’erne.

Aal­borgs bygræn­se var den øst­li­ge afgræns­ning, omtrent ved Kong Chri­sti­ans Allé. Den lil­le Græn­se­vej er end­nu vid­nes­byrd om det­te for­hold. Imod vest var græn­sen are­a­let kal­det Hund­e­k­lem­men, hvor det tid­li­ge­re Has­se­ris Råd­hus lig­ger.

Det har altid været et attrak­tivt områ­de at bosæt­te sig i. Oprin­de­ligt lå det med de sto­re, fla­de engstræk­nin­ger, der imod nord strak­te sig helt ud til fjor­den, og som imod syd rej­ste sig stejlt op ad den den­gang helt sko­v­lø­se bak­ke, men hvor­fra der var en stor­slå­et udsigt over Lim­fjor­den. Det var vest for byen, dér hvor den fri­ske frem­her­sken­de vesten­vind kom først med sin rene luft.

Landsog­net var det sted, hvor det åbne land kom tæt­test på Aal­borg byker­ne. Den tun­ge indu­stri hav­de udvik­let sig imod øst med skibsværft, gas­værk og cement­fa­brik.

Vil­la­by­en er ene­stå­en­de ved at have en gene­rel meget høj arki­tek­to­nisk stan­dard, og man­ge af huse­ne er teg­net af Dan­marks mest frem­ra­gen­de arki­tek­ter.

Uddrag af Aal­borg-bogen 1991

Du kan til­li­ge læse om de 12 stilar­ter for enfa­mi­lie­hu­se mv. i Aal­borg HER.

Lokalplaner i Villabyen

Under mot­to­et “Has­se­ris – bevar mig vel” udar­bej­de­de Aal­borg Kom­mu­ne et sæt nye lokal­pla­ner for Vil­la­by­en til erstat­ning for den oprin­de­li­ge lokal­plan fra 1995

Prin­cip­per­ne for de nye lokal­pla­ner var i høj grad nytænk­ning i for­hold til de sæd­van­li­ge lokal­pla­ner. En idé frem­ført af Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning, som gik på at lokal­pla­ner­ne skul­le inde­hol­de infor­ma­tion og inspira­tion til at vær­ne om Has­se­ris blev ind­ar­bej­det i de nye lokal­pla­ner på den måde at alle huse­ne i Vil­la­by­en blev klas­si­fi­ce­ret i byg­ge­sti­le, og for hver byg­ge­stil fin­des der et afsnit i lokal­pla­nen om hvor­dan kan beva­res i deres oprin­de­li­ge byg­ge­stil.

Den­ne nye måde at lave lokal­pla­ner på gav gen­lyd ude omkring i kom­mu­ner­ne, og gav bl.a. anled­ning til at Aal­borg kom­mu­ne i 2006 fik Byplan­pri­sen.

Lokal­pla­nen fast­læg­ger bestem­mel­ser for hvor­dan are­a­ler, byg­nin­ger og beplant­ning m.v. skal anven­des, pla­ce­res og udfor­mes.

Ønsker De at fore­ta­ge ændrin­ger, som er omfat­tet af lokal­pla­nen, er det vig­tigt, at de ori­en­te­rer Dem om de gæl­den­de bestem­mel­ser i lokal­pla­nen. Især ændrin­ger på faca­der og are­a­ler mod vej er med til at for­an­dre det hel­heds­ind­tryk, som er helt afgø­ren­de for vor opfat­tel­se af kvar­te­rets sam­le­de kva­li­tet. Selv min­dre ændrin­ger, som f.eks. etab­le­ring af hegn, eller isæt­ning af tag­vin­du­er, kan være med­vir­ken­de til en reél for­rin­gel­se af hele kvar­te­rets kva­li­tet.

Hasseris Villaby er omfattet af flg. lokalplaner

For at fin­de net­op DIN lokal­plan, så tryk HER.