Tilmeld kontingentet til betalingsservice still 00008 1

Tilmeld kontingentet til Betalingsservice

Tilmeld kontingentet til betalingsservice betalingsservice payoff 2

Til­meld din årli­ge beta­ling af kon­tin­gen­tet til Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning til beta­lings­ser­vi­ce. Det hjæl­per for­e­nin­gen i admi­ni­stra­tio­nen og bog­fø­rin­gen af beta­lin­gen. Du kan gøre det­te GRATIS og der­med sik­re, at din beta­ling dels fore­ta­ges – også selv om du evt. er på ferie o.l. – og ikke før end den sene­ste ret­ti­di­ge beta­lings­da­to.

Du kan selv fore­ta­ge til til­mel­ding via det­te link, der er dan­net her­un­der. Vær dog opmærk­som på, at du bl.a. skal bru­ge dine kon­toop­lys­nin­ger i eget pen­ge­in­sti­tut og Nem-ID samt dit med­lem­snum­mer i Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning.

Onli­ne til­mel­ding

 Hvis du ikke vil fore­ta­ge onli­ne-til­mel­ding til Beta­lings­ser­vi­ce, men i ste­det ønsker at udfyl­de en for­mu­lar til dit pen­ge­in­sti­tut, kan du klik­ke her – der­næst udfyl­de med de nød­ven­di­ge infor­ma­tio­ner, prin­te for­mu­la­ren og afle­ve­re i dit pen­ge­in­sti­tut.