Foreningens vedtægter img 0337 1

Foreningens vedtægter

For­e­nin­gens vedtæg­ter fin­des her: Vedtægt for Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning 2022.pdf

Vedtægt af 28. april 2022 for Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning

 • 1. For­e­nin­gens navn
  For­e­nin­gens navn er “HASSERIS GRUNDEJERFORENING”, CVR nr. 33814283 og er hjem­me­hø­ren­de i Aal­borg Kom­mu­ne. For­e­nin­gens geo­gra­fi­ske områ­de er vist på kort­bi­lag på for­e­nin­gens hjem­mesi­de www.hasseris.dk
 • 2. For­e­nin­gens for­mål
  Grun­de­jer­for­e­nin­gen, der er upo­li­tisk, har til for­mål at vare­ta­ge med­lem­mer­nes og byde­lens inter­es­ser over for myn­dig­he­der­ne, at bidra­ge til byde­lens fors­køn­nel­se og udvik­ling i for­hold til for­e­nin­gens mid­ler
  samt at være ini­ti­a­tiv­ta­ger til kul­tu­rel­le og soci­a­le arran­ge­men­ter.
 • 3. Med­lem­skab
  3.1 Som med­lem kan opta­ges alle eje­re af fast ejen­dom, ejer­lej­lig­hed, andels­bo­lig eller grund i for­e­nin­gens områ­de.
  3.2 Ved ind­mel­del­se SKAL mailadres­se oply­ses.
  3.3 Udmel­del­se af for­e­nin­gen SKAL ske skrift­lig til besty­rel­sen med 1 måneds var­sel til en 1. janu­ar.
  3.4 Besty­rel­sen kan eks­klu­de­re et med­lem, der arbej­der imod for­e­nin­gens for­mål og inter­es­ser. Det eks­klu­de­re­de med­lem kan skrift­ligt for­lan­ge, at eks­klu­sio­nen bli­ver prø­vet på først­kom­men­de gene­ral­for­sam­ling.
 • 4. Kon­tin­gent
  4.1 Det årli­ge kon­tin­gent fast­sæt­tes af gene­ral­for­sam­lin­gen for det kom­men­de år.
  4.2 Kon­tin­gen­tind­be­ta­ling SKAL ske gen­nem beta­lings­ser­vi­ce via Nets. Med­lem­ska­bet er gyl­digt, når beta­ling er sket.
  4.3 For­e­nin­gens regn­skabsår er kalen­der­å­ret.
 • 5. Besty­rel­se
  5.1 For­e­nin­gen ledes af en besty­rel­se på 8 med­lem­mer, der væl­ges på den ordi­næ­re gene­ral­for­sam­ling for to års peri­o­der. Alle besty­rel­ses­med­lem­mer skal være bosid­den­de i for­e­nin­gens områ­de.
 • 5.2 Besty­rel­sen kon­sti­tu­e­rer sig med for­mand, næst­for­mand, kas­se­rer og sekre­tær. Besty­rel­sen kan ned­sæt­te udvalg eller udpe­ge ansvar­li­ge for afgræn­se­de arbejds­op­ga­ver efter behov. Til udval­ge­ne kan evt. væl­ges med­lem­mer uden­for besty­rel­sen. Udvalgs­for­man­den skal dog være med­lem af besty­rel­sen.
 • 5.3 Valg­te sup­ple­an­ter kan del­ta­ge i besty­rel­ses­mø­der uden stem­me­ret.
 • 5.4 Besty­rel­sen repræ­sen­te­rer for­e­nin­gen i alle anlig­gen­der. Ved udste­del­se af doku­men­ter, som er hæf­ten­de for for­e­nin­gen, kræ­ves under­skrift af for­man­den og mindst 3 af besty­rel­sens med­lem­mer.
  5.5 Besty­rel­sen hol­der møde mindst en gang i kvar­ta­let, når for­man­den fin­der det nød­ven­digt, eller når 3 besty­rel­ses­med­lem­mer har begæ­ret det­te. Besty­rel­sen er beslut­nings­dyg­tig, når 4 af dens med­lem­mer er til ste­de. Der kan nor­malt kun træf­fes beslut­nin­ger i sager, der er opta­get på dags­or­de­nen, som udsen­des sene­st 7 dage før mødet. Alle sager afgø­res ved sim­pelt fler­tal. Ved stem­me­lig­hed er for­man­dens stem­me afgø­ren­de.
  Refe­ra­ter af åbne besty­rel­ses­mø­der offent­lig­gø­res på for­e­nin­gens hjem­mesi­de.
 • 6. Gene­ral­for­sam­ling
  6.1 Gene­ral­for­sam­lin­gen er for­e­nin­gens høje­ste myn­dig­hed.
 • 6.2 Den ordi­næ­re gene­ral­for­sam­ling skal afhol­des i marts eller april måned, og skal ind­kal­des med mindst 28 dages var­sel.
 • 6.3 Ind­kal­del­se til ordi­nær gene­ral­for­sam­ling sker ved e‑mail, til hvert enkelt med­lem og offent­lig­gø­res på for­e­nin­gens hjem­mesi­de. Med­lem­mer uden oplyst e‑mailadresse hen­vi­ses til at søge infor­ma­tio­ner på hjem­mesi­den. Bilag til dags­or­de­nen kan til­gås via et link i e‑mailen /hjemmesiden, hvor for­e­nin­gens års­regn­skab med drifts­regn­skab og sta­tus kan læses.
 • 6.4 For­slag, der ønskes behand­let på den ordi­næ­re gene­ral­for­sam­ling, skal være mod­ta­get på for­e­nin­gens adres­se eller pr. e‑mail sene­st 14 dage før gene­ral­for­sam­lin­gens afhol­del­se. Ind­kom­ne for­slag skal sen­des til med­lem­mer­ne sene­st 8 dage inden gene­ral­for­sam­lin­gen.
 • 6.5 Stem­me­ret på gene­ral­for­sam­ling kan kun udø­ves af med­lem­mer­ne per­son­ligt og ikke ved fuld­magt. Der kan kun udø­ves 1 (een) stem­me pr. med­lem­skab.           
  6.6 Alle afgø­rel­ser ved­ta­ges med sim­pelt fler­tal – dog skal vedtægts­æn­drin­ger beslut­tes med 3/4 fler­tal jf. § 8.
  Afstem­nin­ger afgø­res ved hånds­o­p­ræk­ning – dog skal der være skrift­lig afstem­ning, hvis diri­gen­ten bestem­mer det eller 3 med­lem­mer på gene­ral­for­sam­lin­gen ønsker det. 
 • 6.7 Gene­ral­for­sam­lin­gen ledes af en, af for­sam­lin­gen valgt, diri­gent som ikke behø­ver at være med­lem af for­e­nin­gen.
 • 6.8 Dags­or­de­nen skal inde­hol­de føl­gen­de punk­ter:
 1. Valg af diri­gent og stem­me­tæl­lere
 2. Besty­rel­sens beret­ning til god­ken­del­se
 3. Frem­læg­gel­se og god­ken­del­se af det revi­de­re­de regn­skab
 4. Fast­sæt­tel­se af kon­tin­gent for det kom­men­de år
 5. Behand­ling af ind­kom­ne for­slag
 6. Valg til besty­rel­sen for to år
 7. Valg af 2 sup­ple­an­ter for et år
 8. Valg af revisor
 9. Even­tu­elt      
 • 7 Ekstra­or­di­nær gene­ral­for­sam­ling
  Ekstra­or­di­nær gene­ral­for­sam­ling afhol­des efter beslut­ning af besty­rel­sen, eller når mindst 50 med­lem­mer skrift­lig anmo­der her­om. Ind­kal­del­sen sker ved e‑mail til hvert enkelt med­lem og offent­lig­gø­res på for­e­nin­gens hjem­mesi­de med mindst 28 dages var­sel.
 • 8. Vedtægts­æn­dring
  For at vedtæg­ter­ne skal kun­ne ændres, må det­te ved­ta­ges på en ordi­nær gene­ral­for­sam­ling, hvor mindst 2/3 af de frem­mød­te stem­mer for. Såfremt et fler­tal, men ikke 2/3 stem­mer for, kan for­sla­get ind­brin­ges for en ekstra­or­di­nær gene­ral­for­sam­ling og her ved­ta­ges ved sim­pelt fler­tal
 • 9. For­e­nin­gens opløs­ning
  For at for­e­nin­gen skal kun­ne oplø­ses, skal sam­me pro­ce­du­re som anført i § 8 føl­ges. Det sam­me gæl­der ved for­slag om sam­men­læg­ning med andre grun­de­jer­for­e­nin­ger.
  Efter for­slag fra besty­rel­sen eller med­lem­mer, som måt­te have ind­sendt for­slag, skal for­e­nin­gens mid­ler ved opløs­ning kom­me insti­tu­tio­ner, sko­ler eller lig­nen­de i Has­se­ris til gode.

Nær­væ­ren­de vedtægt for “HASSERIS GRUNDEJERFORENING” erstat­ter vedtæg­ter date­ret, den 11. april 2019. Og er ved­ta­get på den ordi­næ­re gene­ral­for­sam­ling afholdt i Has­se­ris, den 28. april 2022.