Søg
Close this search box.

Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter findes her: Vedtægt for Hasseris Grundejerforening 2024.pdf

Vedtægt af 18. april 2024 for Hasseris Grundejerforening

 • 1. Foreningens navn
  Foreningens navn er “HASSERIS GRUNDEJERFORENING”, CVR nr. 33814283 og er hjemmehørende i Aalborg Kommune. Foreningens geografiske område er vist på kortbilag på foreningens hjemmeside www.hasseris.dk
 • 2. Foreningens formål
  Grundejerforeningen, der er upolitisk, har til formål at varetage medlemmernes og bydelens interesser over for myndighederne, at bidrage til bydelens forskønnelse og udvikling i forhold til foreningens midler
  samt at være initiativtager til kulturelle og sociale arrangementer.
 • 3. Medlemskab
  3.1 Som medlem kan optages alle ejere af fast ejendom, ejerlejlighed, andelsbolig eller grund i foreningens område.
  3.2 Ved indmeldelse SKAL mailadresse oplyses.
  3.3 Udmeldelse af foreningen SKAL ske skriftlig til bestyrelsen med 1 måneds varsel til en 1. januar.
  3.4 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningens formål og interesser. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.
 • 4. Kontingent
  4.1 Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen for det kommende år.
  4.2 Kontingentindbetaling SKAL ske gennem betalingsservice via Nets. Medlemskabet er gyldigt, når betaling er sket.
  4.3 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 • 5. Bestyrelse
  5.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 6 og højest 8 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to års perioder. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i foreningens område.
 • 5.2 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller udpege ansvarlige for afgrænsede arbejdsopgaver efter behov. Til udvalgene kan evt. vælges medlemmer udenfor bestyrelsen. Udvalgsformanden skal dog være medlem af bestyrelsen.
 • 5.3 Valgte suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
 • 5.4 Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle anliggender. Ved udstedelse af dokumenter, som er hæftende for foreningen, kræves underskrift af formanden og mindst 3 af bestyrelsens medlemmer.
  5.5 Bestyrelsen holder møde mindst en gang i kvartalet, når formanden finder det nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer har begæret dette. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er til stede. Der kan normalt kun træffes beslutninger i sager, der er optaget på dagsordenen, som udsendes senest 7 dage før mødet. Alle sager afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  Referater af åbne bestyrelsesmøder offentliggøres på foreningens hjemmeside.
 • 6. Generalforsamling
  6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 • 6.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i marts eller april måned, og skal indkaldes med mindst 28 dages varsel.
 • 6.3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved e-mail, til hvert enkelt medlem og offentliggøres på foreningens hjemmeside. Medlemmer uden oplyst e-mailadresse henvises til at søge informationer på hjemmesiden. Bilag til dagsordenen kan tilgås via et link i e-mailen /hjemmesiden, hvor foreningens årsregnskab med driftsregnskab og status kan læses.
 • 6.4 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være modtaget på foreningens adresse eller pr. e-mail senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal sendes til medlemmerne senest 8 dage inden generalforsamlingen.
 • 6.5 Stemmeret på generalforsamling kan kun udøves af medlemmerne personligt og ikke ved fuldmagt. Der kan kun udøves 1 (een) stemme pr. medlemskab.           
  6.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal jf. § 8.
  Afstemninger afgøres ved håndsoprækning – dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det. 
 • 6.7 Generalforsamlingen ledes af en, af forsamlingen valgt, dirigent som ikke behøver at være medlem af foreningen.
 • 6.8 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen for to år
 7. Valg af 2 suppleanter for et år
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt      
 • 7 Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen, eller når mindst 50 medlemmer skriftlig anmoder herom. Indkaldelsen sker ved e-mail til hvert enkelt medlem og offentliggøres på foreningens hjemmeside med mindst 28 dages varsel.
 • 8. Vedtægtsændring
  For at vedtægterne skal kunne ændres, må dette vedtages på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Såfremt et flertal, men ikke 2/3 stemmer for, kan forslaget indbringes for en ekstraordinær generalforsamling og her vedtages ved simpelt flertal
 • 9. Foreningens opløsning
  For at foreningen skal kunne opløses, skal samme procedure som anført i § 8 følges. Det samme gælder ved forslag om sammenlægning med andre grundejerforeninger.
  Efter forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, som måtte have indsendt forslag, skal foreningens midler ved opløsning komme institutioner, skoler eller lignende i Hasseris til gode.

Nærværende vedtægt for “HASSERIS GRUNDEJERFORENING” erstatter vedtægter dateret, den  28. april 2022. Og er vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt i Hasseris, den 18. april 2024.