Søg
Close this search box.

Bymidten

Bymidten har gennem årene udviklet sig til at være et naturligt centrum i Hasseris. Her findes forretninger af næsten enhver art: Føtex Food, Rema1000, Fakta, Danske Bank, Jyske Bank, pizzaria, ejendomsmægler, optiker, tøjforretning, slagter, apotek, renseri, frisør, blomsterbutik, Matas og Circle K. Desuden findes et dejligt bibliotek, og liberale erhverv. I området findes desuden Hasseris Kirke, plejehjemmet, ældre- og beskyttede boliger. Næsten alle i Hasseris har således deres gang i Bymidten.

Hasseris Grundejerforening værdsætter denne udvikling, som medvirker til at gøre Hasseris til en komplet bydel, der kan tilbyde sine borgere de rette serviceydelser.

Hasseris Grundejerforening ønsker at området videreudvikles til et samlingspunkt for borgerne i Hasseris, hvor ældre borgere kan færdes trygt i trafikken, og hvor alle kan nyde de hyggelige omgivelser.

Arkitekturen i det meste af Hasseris Bymidte er præget af gule teglsten og røde tage. Bygningerne er smukt udformet, hvilket i høj grad er arkitekt MAA Jacob Blegvads fortjeneste. Det er Hasseris Grundejerforenings ønske, at såvel nuværende ejere og lejere, som de der i fremtiden skal benytte bygningerne, vil værne om disse værdier.

Fra at være den yderste kant af bydelen, hvor bybussen havde endestation, er det i dag et handelscentrum med institutioner, virksomheder  og boliger. I de senere år har Bymidten bredt sig på den anden side af Hasserisvej, og det er derfor blevet naturligt, at borgerne passerer Hasserisvej på hele strækningen mellem krydset Hasserisvej /Stolpedalsvej og Svalegaardvejs udmunding i Hasserisvej. 

Hasseris Grundejerforening så tidligt et trafikalt problem i dette forhold, og har derfor arbejdet aktivt for at skabe gode og sikre trafikforhold for beboerne og brugerne af Bymidten.

Allerede tilbage i 1992 udarbejdede Hasseris Grundejerforening et komplet forslag til trafikregulering af Hasserisvej. Planen omfattede hele strækningen af Hasserisvej fra Skelagervej til Svalegårdsvej, og indeholdt gode idéer til at give vejen et smukkere forløb med træer, vejindsnævringer samt rundkørsler ved Gl. Hasserisvej, Stolpedalsvej og Svalegårdsvej. Aalborg Kommunes daværende Rådmand Poul Wrobel tog positivt mod forslaget, men siden skete stort set intet.

I årene siden har Hasseris Grundejerforening stædigt foreholdt Aalborg Kommunes skiftende Rådmænd det uholdbare i, at et stadigt mere trafikalt belastet område ikke bliver sikret.

I januar 2004 kom så endelig den glædelige meddelelse, at Aalborg Kommune nu endelig ville udarbejde et projekt til trafiksikring af Hasserisvej ved Bymidten. I sommeren 2004 blev første del af projektet gennemført. Denne del dækker strækningen mellem Statoil og Stolpedalsvej hvor der er blevet anlagt en midterhelle således at trafikken ledes frem i ét spor i hver retning. I 2005 blev så den resterende del af strækningen mellem Statoil og Svalegårdsvej sikret med midterhelle og overgangssteder. Efter 14 år lykkedes det således at få gennemført en del af det oprindelige projekt. Det er nok tvivlsomt om der nogensinde bliver ændret på strækningen mellem Stolpedalsvej og Skelagervej.

Bymidten og de omkringliggende virksomheder og institutioner udgør generelt set et smukt og harmonisk indtryk. Arkitekt Jacob Blegvad har også her medvirket til at forme en sammenhængende arkitektur, som må være inspireret af japansk og engelsk byggetradition. De gule mursten, og den røde tegl på tagene går igen i stort set alle bygningerne i området. Eneste “fejlskud” er Servicestationen, som kun markerer sig ved overhovedet ikke at passe ind i området.

Blandt de senere års nybygninger er den nye treetages kontorbygning, som er placeret tæt op ad Hasserisvejs østside. Af uforklarlige årsager har bygherren fundet på at anvende en slags kakler på ydervæggene, hvorved bygningen afviger væsentligt fra dens nabobygninger. I forbindelse med byggeriet blev et stykke af træbæltet fjernet, hvilket gav anledning til mange protester fra beboerne i Hasseris. Hasseris Grundejerforening delte fuldt ud deres synspunkt, og undersøgte sagen. Det viste sig, at det p.g.a. fjernvarmeledninger ikke var muligt at rykke bygningen længere tilbage. Så er det man fristes til at ryste let på hovedet over den manglende planlægning, der må have fundet sted, når man ikke kunne forudse, at grunden på østsiden skulle bebygges, og at det ville være hensigtsmæssigt at placere rørene, der hvor træbæltet lå!

Reklameskiltningen i Bymidten har langsomt udviklet sig til en sand skilteskov, hvor relevansen af de opstillede reklameskilte kan være vanskelig at få øje på. Hasseris Grundejerforening har til stadighed opmærksomheden rettet mod denne udvikling. Vi accepterer at forretningerne skal have mulighed for at skabe et blikfang, men vi har vanskeligt ved at se nødvendigheden af de mange opstillede skilte på både parkeringsområdet og mod Hasserisvej. Vi kunne ønske os at forretningerne i fællesskab selv fandt frem til et rimeligt niveau, men må nok desværre konstatere, at det vil være nødvendigt med en mere restriktiv regulering i adgangen til opstilling af reklameskilte. På billedserien ovenfor th. kan De se eksempler på de mange reklameskilte, som efter vor opfattelse skæmmer de i øvrigt generelt smukke bygninger i Bymidten.

Super H udvidede i 2005 med en tilbygning, som er placeret på vestsiden af den oprindelige bygning, hvilket betød at et mindre antal p-pladser blev sløjfet. Hasseris Grundejerforening har principielt ikke noget imod en udvidelse, idet vi erkender, at det nok er nødvendigt for dels at kunne stå sig i konkurrencen, dels for at kunne servicere det stadigt stigende antal beboere i Hasserisområdet. Men vi har overfor Aalborg Kommune kraftigt understreget, at vi forudsætter: at tilbygningen arkitektonisk tilpasses de eksisterende bygninger, at parkeringsforholdene sikres, at der ikke opsættes unødvendige reklameskilte m.v., og sidst, men allervigtigst at trafikforholdene på Hasserisvej sikres ved hastighedsdæmpende foranstaltninger.

På møder med Teknisk Forvaltning og gennem læserbreve i Nordjyske er disse synspunkter blevet fremført, og det var glædeligt at Aalborg Kommune i sommeren 2004 sendte et nyt lokalplanforslag for Bymidten til offentlig høring der i vidt omfang opfyldte vore krav.

I oktober 2004 blev de indkomne indsigelser behandlet i Teknisk Udvalg med henblik på at forslaget skulle fremsendes til Byrådet til godkendelse. Imidlertid opstod der pludselig den situation, at S og V ønskede lokalplanforslaget ændret, således at der også kunne opføres detailbutikker i det såkaldte område B (Det område som Revisionsfirmaet Christensen og Nielsen ejede). V havde ved vedtagelsen af forslaget i maj 2004 alene ønsket denne mulighed i område C (området bag Statoil).

Det viste sig, at Revisionsfirmaet havde gjort indsigelse imod lokalplanen fordi de havde solgt grundarealet nord for revisionsfirmaet til RemaInvest A/S, som ønskede at etablere en Rema1000 butik på området.

Byrådet vedtog i november 2004 lokalplanforslaget med den ændring, at Revisorgrunden blev taget ud af lokalplanen, og det blev pålagt Teknisk Forvaltning at udarbejde et nyt forslag for denne grund, således at der blev mulighed for detailhandel på grunden.

Lokalplanen blev i december 2004 tinglyst.

En ny lokalplan for “Revisorgrunden” blev derefter udarbejdet og sendt i høring.

Hasseris Grundejerforening protesterede kraftigt imod forslaget med henvisning til at området er velforsynet med butikker, og at området ikke kan bære den øgede trafik til og fra området, som en butik på 1200 m2 vil medføre. På to borgermøder bakkede beboerne denne holdning op og der blev indsamlet 854 underskrifter på bare 2 dage inden fristen for indsigelser udløb. Men lige meget hjalp det, for Byrådet vedtog lokalplanen, og Rema1000 butikken er nu en realitet.

Lokalplanen kan læses her:

Det er dog glædeligt at byggeriet arkitektonisk passer ind i området, og RemaInvest A/S skal også have ros for at have være villige til at indgå i dialog med Hasseris Grundejerforening om vore ønsker til byggeriets indretning. Rema1000’s beskedne skiltning på bygningens facade fortjener også ros, idet man dermed sikrer at bygningens smukke arkitektur ikke ødelægges af unødig skiltning. Men som det fremgår af billedet til højre er der dog en kraftig ophobning af varer ved indgangen, ligesom overdækningen til indkøbsvogne måske kunne være udført mere elegant.

Ændringerne i butiksstrukturen var dog ikke slut med etableringen af Rema1000. Godt nok blev den foreløbig den sidste nybyggede butik, men andre aktører i detailbranchen så nye muligheder i Bymidten.

I 2007 lukkede Fakta butikken på østsiden af Hasserisvej, og i stedet åbnede Coop Danmark en af de første Irma butikker vest for Storebælt.

I 2008 overtog Dansk Supermarked SuperBest butikken, og Lasse Møller Madsen stoppede dermed sit virke som Købmand i Hasseris Bymidte. Dansk Supermarked foretog en gennemgribende renovering af butikken, og åbnede den som en Føtex food butik.

Dansk Supermarked har med deres markedsføringskoncept, som tilsyneladende går ud på at jo flere reklameskilte, jo bedre, tilført Bymidten et uskønt præg af skilteskov. Endvidere bliver arealet omkring bygningen udnyttet maksimalt til opstilling af varer. Hasseris Grundejerforening er blevet kontaktet af flere beboere, der finder både skiltningen og “blokeringen” af gangarealerne for overdrevent. I den forbindelse har Hasseris Grundejerforening påpeget, at forholdene i et vist omfang er en overtrædelse af lokalplanen, og Aalborg Kommune har krævet skiltning på taget fjernet.

Det er Hasseris Grundejerforenings opfattelse, at den overdrevne skiltning på Føtex food’s facade er til skade for Bymidtens udseende, og at den smukke arkitektur lider skade hermed.

Bjerring har flere gange udvidet sit butiksareal, og råder i 2009 over en væsentlig del af arkaden, hvor man sælger modetøj til både voksne og børn.

I 2009 lukkede Center kiosken, og i stedet åbnede La Fleur en blomsterbutik.

I 2011 valgte Coop Danmark at lukke Irma, og gå tilbage til Fakta, som blev åbnet 1. april 2011.

I 2012 påbegyndtes ombygningen af det tidligere plejehjem Hasserishave. Bygningerne ombygges til lejligheder. Også for dette område blev der udarbejdet en lokalplan 3-3-108, som fastsætter kraven for om- og tilbygning.

Lokalplanen kan læses her:

Lokalplanen betyder at bygningerne forsat vil bevare det oprindelige præg med gule stem og røde tage. Desuden er det sikret at byggeriet ikke højdemæssigt vil skygge for Hasseris Kirke.

I forbindelse med Dansk Supermarkeds etablering af Føtex, overtog de den ejendom. nu Salling Group. I 2019 solgtes resten af bymidten til selskabet Hasseris Bymidte A/S.