Afholdte arrangementer img 0343 1

Afholdte arrangementer

2024

Ons­dag d. 7. febru­ar var for­e­nin­gens til­meld­te med­lem­mer til den årli­ge musi­cal på Has­se­ris Gym­na­si­um, afslut­tet med en tapas-anret­ning og hyg­ge­ligt sel­skab. De unge frem­før­te en musi­cal skå­ret over kend­te rock­num­re af bla. Elvis Pres­ley, og publi­kum blev impo­ne­ret over opsæt­ning, san­ge­re, dan­se­re og musi­kan­ter. Afholdte arrangementer all ahook up 54 2 Afholdte arrangementer all ahook up 49 3 Afholdte arrangementer all ahook up 48 4 Afholdte arrangementer all ahook up 47 5 Afholdte arrangementer all ahook up 46 6 Afholdte arrangementer all ahook up 45 7 Afholdte arrangementer all ahook up 43 8 Afholdte arrangementer all ahook up 40 9 Afholdte arrangementer all ahook up 39 10 Afholdte arrangementer all ahook up 37 11 Afholdte arrangementer all ahook up 36 12 Afholdte arrangementer all ahook up 34 13 Afholdte arrangementer all ahook up 32 14 Afholdte arrangementer all ahook up 30 15 Afholdte arrangementer all ahook up 29 16 Afholdte arrangementer all ahook up 27 17 Afholdte arrangementer all ahook up 24 18 Afholdte arrangementer all ahook up 23 19 Afholdte arrangementer all ahook up 21 20 Afholdte arrangementer all ahook up 20 21 Afholdte arrangementer all ahook up 18 22 Afholdte arrangementer all ahook up 16 23 Afholdte arrangementer all ahook up 15 24 Afholdte arrangementer all ahook up 12 25 Afholdte arrangementer all ahook up 10 26 Afholdte arrangementer all ahook up 09 27 Afholdte arrangementer all ahook up 08 28 Afholdte arrangementer all ahook up 07 29 Afholdte arrangementer all ahook up 05 30 Afholdte arrangementer all ahook up 01 31

_______________________________________________________________________________________________________________

Tors­dag d. 25. janu­ar afhold­te for­e­nin­gen et bor­ger­mø­de på Has­se­ris Gym­na­si­um om Egholm­linj­en. Alle de poli­ti­ske par­ti­er i Aal­borg Byråd, Erhverv Nord­Dan­mark og Bor­ger­be­væ­gel­sen Mod Egholm­linj­en, var invi­te­ret. Par­ti­et Ven­stre og Erhverv Nord­Dan­mark stil­le­de dog ikke med debat­tør. De øvri­ge, under møde­le­del­se af Søren Worms­lev, gav for­sam­lin­gen på ca. 225 gode oplæg til deres syns­punk­ter. Der­ef­ter var der debat på ind­s­park og spørgs­mål fra for­sam­lin­gen.  

Afholdte arrangementer egholm borgermoede 01 32
Afholdte arrangementer egholm borgermoede 10 33
Afholdte arrangementer egholm borgermoede 02 34
Afholdte arrangementer egholm borgermoede 03 35
Afholdte arrangementer egholm borgermoede 04 36
Afholdte arrangementer egholm borgermoede 05 37
Afholdte arrangementer egholm borgermoede 06 38
Afholdte arrangementer egholm borgermoede 07 39
Afholdte arrangementer egholm borgermoede 08 40
Afholdte arrangementer egholm borgermoede 09 41
Afholdte arrangementer egholm borgermoede 17 42
Afholdte arrangementer egholm borgermoede 16 43
Afholdte arrangementer egholm borgermoede 15 44
Afholdte arrangementer egholm borgermoede 14 45
Afholdte arrangementer egholm borgermoede 13 46
Afholdte arrangementer egholm borgermoede 12 47
Afholdte arrangementer egholm borgermoede 11 48

2023

Jule­træ­et tændt 2. decem­ber! Lør­dags d. 2. decem­ber kl. 16, blev jule­træ­et for­an Has­se­ris Kir­ke på tra­di­tio­nel vis tændt. Der var san­ge med kla­ver­ledsa­gel­se af kir­kens bør­ne­kor, taler af for­mæn­de­ne fra Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning og kir­kens menig­heds­råd. Og ende­lig kun­ne man dan­se rundt om jule­træ­et efter der blev talt ned til 0. Så ser­ve­re­de spej­der­ne æbleski­ver, Gløgg og saf­te­vand. Igen en rar og hyg­ge­lig tra­di­tion for både børn og voks­ne.  

Afholdte arrangementer juletraeet taendes 2023 1 49
Afholdte arrangementer juletraeet taendes 2023 4 50
Afholdte arrangementer juletraeet taendes 2023 5 51
Afholdte arrangementer juletraeet taendes 2023 7 1 52

_____________________________________________________________________________________________________________

Musi­cal på Has­se­ris Gym­na­si­um d. 8. febru­ar. Det er en tra­di­tion at med­lem­mer­ne over­væ­rer den årli­ge musi­cal på Has­se­ris gym­na­si­um. Musi­ca­len hed det­te år We Will Rock You, og omhand­le­de en frem­tids­si­tu­a­tion, hvor rock­en fra dati­den var ble­vet for­budt. Men, hel­dig­vis, var der nog­le ildsjæ­le som fik fat i de stær­ke tek­ster og toner, og viste hvad rock­en kan gøre godt for men­ne­ske­ne. Der var fart over fel­tet, meget vari­e­ret show, stær­ke san­ge­re, dan­se­re og musi­ke­re, og det hele vir­ke meget pro­fes­sio­nelt.

Efter­føl­gen­de ind­t­og med­lem­mer en let anret­ning i foy­e­ren.

2022

D. 16. marts åbne­de døre­ne på Has­se­ris Gym­na­si­um til den årli­ge luk­ke­de fore­stil­ling, som grun­de­jer­for­e­nin­gen ind­by­der til. Publi­kum nød meget fore­stil­lin­gen, som var base­ret på musi­cal’en GREASE, og de unges talent og enga­ge­ment. Efter­føl­gen­de blev der dæk­ket op med tapas og vin. Igen en rig­tig god aften.

Afholdte arrangementer image4 53
Afholdte arrangementer image0 54
Afholdte arrangementer image10 55
Afholdte arrangementer p1110904 56
Afholdte arrangementer p1110903 57
Afholdte arrangementer image7 58

2021

Afholdte arrangementer testamente og fremtidsfuldmagt 59Efter Covid-19 restrik­tio­ner­ne, var for­e­nin­gens før­ste arran­ge­ment d. 11–11-21 et fored­rag om Testa­men­te og Frem­tids­fuld­magt v. adv. Lars Küh­nel. Der var 140 del­ta­ge­re, hvil­ket er mak­si­mum i Kir­kesa­len, spør­ge­ly­sten høj, og mon ikke der var man­ge, som vil hjem og tæn­ke eller gen­tæn­ke, om ikke deres  Frem­tids­fuld­magt og Testa­men­te skal opret­tes eller gen­nem­gås af en jurist. 

Den efter­føl­gen­de vin­s­mag­ning m. Mar­tin Ander­sen fra Vin og Vin skab­te liv­lig og hyg­ge­lig stem­ning. Læs også for­e­nin­gens Pres­se­med­del­el­se HER

2020

På grund af Covid-19 situ­a­tio­nen, har for­e­nin­gen desvær­re ikke kun­net til­by­de arran­ge­men­ter for med­lem­mer­ne efter neden­stå­en­de arran­ge­ment med Sig­ne Wen­ne­berg.05.03.2020 Fored­rag med Sig­ne Wen­ne­berg. Hvem har været til fored­rag i en for­e­ning, hvor der star­tes med en Gin & Tonic? Det har dem der var til fored­rag med Sig­ne Wen­ne­berg i Kir­kesa­len. Hun og hen­des to sto­re søn­ner har star­tet et gin­destil­le­ri, og det syn­tes hun vi skul­le sma­ge. Der­ef­ter fik vi rig­tig man­ge infor­ma­tio­ner og prak­ti­ske her­dagstil­tag for en kli­ma­mæs­sig bære­dyg­tig frem­tid. Sig­ne siger: “Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget”. Efter­føl­gen­de udta­lel­se fra en del­ta­ger: “Det var sim­pelt­hen Stand-up af høj klas­se, og sam­ti­dig med livets alvor og glæ­der i cen­trum. Bære­dyg­tigt byg­ge­ri, dyre­vel­færd, have­plan­ter, kli­ma­et og meget, meget mere. Et fored­rag med stor begej­string på 100 min., der kun­ne være ble­vet ved i det uen­de­li­ge føler man. Jeg har altid haft et lidt til­ba­ge­hol­den­de for­hold til Gin, men det tror jeg blev ind­hen­tet i aftes. Alt i alt en aften, der ikke tåler sam­men­lig­ning med andre tid­li­ge­re arran­ge­men­ter.”

Afholdte arrangementer wenneberg1 60
Afholdte arrangementer wenneberg2 61
Signe wenneberg fortæller om hendes 2 sønners involvering i destilleriet wenneberg og sønner
Afholdte arrangementer wenneberg4 62
Afholdte arrangementer wenneberg5 63

 05.02.2020 Musi­cal og Tapas på Has­se­ris Gym­na­si­um med fore­stil­lin­gen ”Specta­cu­lar, Specta­cu­lar” inspi­re­ret af bl.a. ”Moulin Rou­ge”. Et arran­ge­ment der nu har været på pro­gram­met fle­re gan­ge og er meget popu­lært. Igen ny rekord med 273 til­meld­te.

Afholdte arrangementer spectacular 64

2019

24.01.2019 I sam­ar­bej­de med Aal­borg Kom­mu­ne, By & Land­skab blev der afholdt en INFO-aften, hvor man kun­ne høre lidt om de reg­ler og pro­ce­du­rer man skal iagt­ta­ge, hvis man har pla­ner om at byg­ge om- og/eller til i egen bolig. 110 plad­ser. 82 til­meld­te – 75 frem­mød­te.

07.02.2019  I sam­ar­bej­de med Has­se­ris Gym­na­si­um hav­de vi arran­ge­ret en aften med musi­ca­len “Dan­cing Que­en” & Tapas for med­lem­mer­ne. Musik inspi­re­ret af ABBA – 257 til­meld­te.

11.04.2019  Ordi­nær gene­ral­for­sam­ling afholdt i Kir­kesa­len under Has­se­ris Kir­ke med 138 frem­mød­te med­lem­mer, der kom fra 86 hus­stan­de.

07.11.2019 INFO-aften med tema­et ”Mulig­he­der med Ener­gi­renove­ring” i sam­ar­bej­de med Bet­ter Home og Dan­ske Bank i Kir­kesa­len. En aften hvor vi sat­te fokus på ned­brin­gel­se af ener­gi­for­bru­get i boli­gen og der­med også en reduk­tion af CO₂ for­bru­get i de pri­va­te hjem. Det­te bl.a. med eksemp­ler på, hvor hur­tigt en inve­ste­ring selv vil kun­ne ”tje­ne sig hjem”.

30.11.2019 ”Jule­træ­et tæn­des” – Tra­di­tio­nen tro tæn­der Has­se­ris Kir­ke og Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning igen i år byde­lens jule­træ for­an kir­ken på hjør­net af Has­se­ris­vej og Sva­le­gårds­vej. Det­te man­ge­åri­ge sam­ar­bej­de er med telt rejst af Spej­der­trop­pen Knu­den, der efter træ­et er tændt ser­ve­rer varm gløgg eller soda­vand med til­hø­ren­de æbleski­ver til de frem­mød­te. Inden træ­et tæn­des med de frem­mød­te børns hjælp er der musi­kalsk under­hold­ning.

2018

22.03.2018  Temaaf­ten med tit­len “Kost og Motion ” et fored­rag med kost­vej­le­der Hel­le John­sen i Kir­kesa­len under Has­se­ris Kir­ke. Her mød­te godt 70 med­lem­mer op til et spæn­den­de og lære­rigt fored­rag, hvor Hel­le John­sen tog udgangs­punkt i sin egen kamp med over­væg­ten. Her fik man ind­blik i Hel­le John­sens egen kamp og hvor­dan hun hav­de sej­ret via motion og en kost­om­læg­ning.

19.04.2018  Ordi­nær gene­ral­for­sam­ling for Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning afholdt i Kir­kesa­len under Has­se­ris Kir­ke med ca. 90 frem­mød­te med­lem­mer.

08.05.2018  Besøg i Aal­borg Zoo­lo­gi­ske Have efter luk­ke­tid, hvor vi sag­de god­nat til dyre­ne og så nog­le sider af haven, der nor­malt ikke er til­gæn­ge­lig for publi­kum. Vej­ret viste sig fra den gode side for de 96 til­meld­te til arran­ge­men­tet, der slut­te­de af med lidt sandwich med til­hø­ren­de øl/sodavand på grill­plad­sen. Se fotos

22.06.2018  Her blev der over­rakt 3. præ­mi­er til vin­der­ne af udtræk­nin­gen for juni måned i Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­nings face­book kon­kur­ren­ce. 1. præ­mi­en var en Weber gas­grill Q3200. 2. præ­mi­en var en vin­ga­ve inkl. læk­kert krog­mod­net kød til gril­len fra Føtex Food, Has­se­ris og 3. præ­mi­en var en læk­ker gril­l­me­nu til 6 per­so­ner fra Slag­te­ren i Has­se­ris.

11.07.2018  Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning kan fejre 125 års jubilæum.

28.07.2018   Udtræk­ning af vin­der­ne i face­book kon­kur­ren­cen for juli i anled­ning af Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­nings 125 års Jubilæum. 1. præ­mi­en var en Weber gas­grill Q3200. 2. præ­mi­en var et gave­kort til Føtex Food, Has­se­ris og 3. præ­mi­en var et gave­kort til Bjer­ring i Has­se­ris.

26.08.2018  125 års Jubilæums-arran­ge­ment for med­lem­mer­ne på Has­se­ris Gym­na­si­um med bl.a. Rune Klan – 350 til­meld­te – UDSOLGT

26.08.2018  Udtræk­ning af vin­der­ne i face­book kon­kur­ren­cen i anled­ning af Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­nings 125 års Jubilæum. 1. præ­mi­en var en Weber gas­grill Q3200. 2. præ­mi­en var et gave­kort til Føtex Food, Has­se­ris og 3. præ­mi­en var et gave­kort til Bjer­ring i Has­se­ris.

04.09.2018  Besøg med rund­vis­ning på “Sprit­ten – Cloud City med Mar­tin Niel­sen” for­delt på 3 hold – kl. 12:30 m/let frokost – kl. 15:00 m/kaffe + kage – kl. 17:30 m/let aftens­mad. I alt 236 til­meld­te.

22.11.2018  Fored­rag med for­fat­te­ren Erik Iver­sen om bogen om arki­tekt og kgl. byg­nings­in­spek­tør Jacob Bleg­vad i Kir­kesa­len under Has­se­ris Kir­ke – I alt 110 til­meld­te – UDSOLGT.

29.11.2018  Afhent­ning af bog om Jacob Bleg­vad med for­ud­gå­en­de book­ing via for­e­nin­gens hjem­mesi­de.

01.12.2018 Det er ble­vet lør­dag før før­ste søn­dag i advent, hvor­for vi afhol­der “Jule­træ­et Tæn­des…” i sam­ar­bej­de med Has­se­ris Kir­ke på plæ­nen ved hjør­net af Has­se­ris­vej og Sva­le­gårds­vej. Spej­der­ne fra Knu­den opsæt­ter telt og ser­ve­rer gløgg og lune æbleski­ver og der er sør­get for musi­kalsk under­hold­ning inden byde­lens jule­træ tæn­des. Start kl. 16:00

05.12.2018  Afhent­ning af bog om Jacob Bleg­vad med for­ud­gå­en­de book­ing via for­e­nin­gens hjem­mesi­de.

08.12.2018  Afhent­ning af bog om Jacob Bleg­vad med for­ud­gå­en­de book­ning via for­e­nin­gens hjem­mesi­de.

2017

09.02.2017  Musi­ca­len “Across the Uni­ver­se” og Tapas på Has­se­ris Gym­na­si­um med 318 til­meld­te per­so­ner. Se fotos

16.03.2017  Inter­na­tio­nal aner­kendt fransk gui­tar­duo “Duo Can­ti­ga med Phi­lip­pe Vil­la & Anast­a­sia Maxinki­na” – ca. 50 del­ta­ge­re.

30.03.2017  Møde med By– og Land­skabs­for­valt­nin­gen, Park & Natur, v/stadsgartner Kir­sten Lund Ander­sen om “De Grøn­ne Områ­der” i Has­se­ris og den ved­tag­ne drifts­plan – på Has­se­ris Gym­na­si­um med 125 til­meld­te med­lem­mer.

20.04.2017  Ordi­nær gene­ral­for­sam­ling for Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning afholdt i Kir­kesa­len under Has­se­ris Kir­ke med ca. 90 frem­mød­te med­lem­mer.

21.08.2017  Rund­vis­ning i Vester Fjord­park med råd­mand Mads Due­dal med 100 til­meld­te del­ta­ge­re.

25.10.2017  Fored­rag i Has­se­ris­stu­er­ne med male­ren Esben Hane­felt Kri­sten­sen. Afhol­des i Kir­kesa­len under Has­se­ris Kir­ke og med ind­gang fra Thor­sens Alle.

26.10.2017  Debat­mø­de med kan­di­da­ter til byrå­dsval­get for Aal­borg kom­mu­ne på Has­se­ris Gym­na­si­um med ca. 200 del­ta­gen­de bor­ge­re. Ind­by­del­se til for­e­nin­gens med­lem­mer vil bli­ve udsendt. Se fotos

02.12.2017  “Jule­træ­et Tæn­des” på hjør­net af Has­se­ris­vej og Sva­le­gårds­vej. Et arran­ge­ment i sam­ar­bej­de med Has­se­ris Kir­ke og med bistand af spej­der­trop­pen Knu­den. Trods et blæ­sen­de og lidt regn­fuldt vejr med et frem­mø­de på ca. 150 per­so­ner til lidt sang & musik, samt varm gløgg/sodavand og lune æbleski­ver. Se foto – klik her

2016

27. – 28.02.2016  Besøg på Kun­sten m/guidet rund­vis­ning samt kaffe/te & kage.

Se foto’s – KLIK HER.

16.03.2016  Mini-Sik­rings­mes­se i aula­en på Has­se­ris Gym­na­si­um med 125 del­ta­ge­re.

Se foto’s – KLIK HER

14.04.2016  Ordi­nær gene­ral­for­sam­ling i Kir­kesa­len.

17.08.2016  Fami­lie­tur til Egholm.

07.11.2016  “Jor­den rundt på 80 minut­ter” v/Anna & Per Studs­holt & tapas på Has­se­ris Gym­na­si­um med 100 del­ta­ge­re.

26.11.2016  “Jule­træ­et tæn­des” i sam­ar­bej­de med Has­se­ris Kir­ke, på plæ­nen på hjør­net af Has­se­ris­vej og Sva­le­gårds­vej.

2015

05.02.2015  Musi­cal og Tapas på Has­se­ris Gym­na­si­um – “Jesus Christ Super­star” – med 360 del­ta­ge­re.

Se foto’s – KLIK HER

09.04.2015  Ordi­nær Gene­ral­for­sam­ling i Kir­kesa­len – KLIK HER

29.10.2015  Arv og Testa­men­te samt Vin­s­mag­ning 2 – 

For plan­cher – KLIK HER

28.11.2015  Jule­træ­et tæn­des

Se foto´s – KLIK HER

2014

26.02.2014  Besøg på Has­se­ris Gym­na­si­um, hvor vi så den nye til­byg­ning og fik musi­kalsk under­hold­ning af ele­ver­ne – KLIK HER

27.03.2014  Temaaf­ten om tyve­ri­sik­ring med ind­læg af G4S.

Se foto’s – KLIK HER

10.04.2014  Ordi­nær Gene­ral­for­sam­ling i Kir­kesa­len.

Se foto’s – KLIK HER

05.06.2014  Pro­test Grund­lovs­mø­de med start kl. 15:00 under træ­er­ne ved Sva­le­gaar­den.

Se foto’s – KLIK HER

04.11.2014  Arv og Testa­men­te samt Vin­s­mag­ning.

Se foto’s – KLIK HER

29.11.2014  Jule­træ­et tæn­des. Se fotos

2013

11.03.2013  Besøg hos Air Wing Trans­port Aal­borg med max. 40 del­ta­ge­re

04.04.2013  Fami­lieud­flugt til Aal­borg For­svars- og Gar­ni­sons­mu­se­um

11.04.2013  Ordi­nær Gene­ral­for­sam­ling i Kir­kesa­len

05.11.2013  Nabo­hjælp og Vin­s­mag­ning

Se foto´s KLIK HER

30.11.2013  Jule­træ­et tæn­des

Se foto’s  KLIK HER

2012

08.02.2012  Info-møde med AN-TV og Sto­fa­net om Frem­ti­dens Radio/TV, samt champag­nes­mag­ning

05.03.2012  Info-møde med Aal­borg Golf Klub – Intro­duk­tion­s­til­bud til nye med­lem­mer

12.04.2012  Ordi­nær Gene­ral­for­sam­ling i Kir­kesa­len

13.05.2012  Mors dag – “Brunch i Aal­borgtår­net”

09.08.2012  Besøg på Egholm med natur­vej­le­der Esben Buch

13.09.2012  Besøg hos Air Wing Trans­port Aal­borg med max. 40 del­ta­ge­re – Fotos

31.10.2012  Besøg hos Air Wing Trans­port Aal­borg med max. 40 del­ta­ge­re

18.11.2012  Besøg på Kun­sten “Rum og Form – Robert Jacob­sen 100 år” – med gui­de samt kaffe/te m/kage – Foto

01.12.2012 Jule­træ­et blev tændt på hjør­net af Has­se­ris­vej og Sva­le­gårds­vej

2011

03.12.2011  Besøg i “Urbans Kæl­der” med natur­vej­le­der Esben Buch – Foto

03.12.2011  Udde­ling af årets jule­ga­ve 2011, “Einar Pack­ness bogen”, fra loka­le på Sva­le­går­den – Foto

04.12.2011  Udde­ling af årets jule­ga­ve 2011, “Einar Pack­ness bogen”, fra loka­le på Sva­le­går­den

06.12.2011  Udde­ling af årets jule­ga­ve 2011, “Einar Pack­ness bogen”, fra loka­le på Sva­le­går­denF