Søg
Close this search box.

Kloakvand i din kælder?

Nogle af vore medlemmer i Holbergkvarteret har oplevet kloakvand i kælderen efter skybrud, og sprugt foreningen om der kan gøres noget ved det. Vi har derfor forelagt nogle spørgsmål til Aalborg Forsyning om problemer i dele af Holbergskvarteret, og modtaget nedenstående svar:

“Hej Torben Thorup Jensen

Tak for din henvendelse til Aalborg Forsyning vedrørende opstigende kloakvand i dele af Holbergkvarteret i Hasseris. Jeg skal beklage den sene tilbagemelding, som udelukkende skyldes travlhed med besvarelse af et usædvanligt højt antal henvendelser dette efterår som følge af periodens relativt mange skybrud.

Du har stillet 3 konkrete spørgsmål i din henvendelse, som jeg hermed skal forsøge at besvare. Jeg har tilladt mig at antage, at de to første spørgsmål er af generel karakter, der ikke er møntet på en bestemt lokalitet eller geografi. Hvis det er forkert, skal jeg naturligvis beklage min antagelse. Jeg vil så gerne bede dig om at præcisere, hvilke områder i Hasseris du tænker på, hvorefter jeg hurtigst muligt vil vende tilbage med mere konkrete informationer.

 1. Har Kloakforsyningen overblik og indsigt i dette problemområde i det eksisterende kloaksystem?
  Aalborg Forsyning driver et ca. 2.500 km stort kloaksystem. Kloaksystemet består af rør, der har en fast form og størrelse, og derfor har kapacitet til at kunne aflede en bestemt vandmængde.

  I Aalborg Forsynings forsyningsområde er det i Spildevandsplanen besluttet, at fælleskloakken skal kunne bortlede en 2 års regn med kalkuleret risiko for, at der en gang hvert 10. år kan forekomme opstuvning til terræn. I separatkloakken skal regnvandsledningen kunne bortlede regnvand svarende til en 1 års regn, mens der her må forekomme opstuvning til terræn en gang hvert 5. år. Forskellen skyldes, at der i separatkloakken ikke findes spildevand iblandet regnvandet, hvorfor en terrænoversvømmelse her sundhedsmæssigt udgør en mindre risiko.

  Det må på ovenstående baggrund forventes, at der ved ekstreme nedbørshændelser, som f.eks. skybrud, sker opstuvning i kloaksystemerne, som vil kunne påvirke afløbsforholdene i de tilkoblede ejendomme. Især, hvor ejendommen er udstyret med en lavtliggende kælder, vil der være forøget risiko for en sådan påvirkning.

  Aalborg Forsyning har registreret og kontrolleret hele det eksisterende kloaksystem og udpeget de steder, hvor forsyningsselskabet ikke lever op til ovenstående serviceniveau. De steder, hvor der konstateres begrænsende kapacitet i ledningssystemerne, så serviceniveauet ikke kan overholdes, bliver kloakken omlagt til større dimensioner inden for en kortere årrække, gerne i forbindelse med, at området samtidigt separatkloakeres.

  Når nedbørsforholdene har karakter af at være skybrud, vil der afstrømme mere regnvand til kloakkerne, end de er dimensioneret til at kunne bortlede. Det er alment anerkendt og en medvirkende årsag til, at forsikringsselskaber giver grundejerne mulighed for at forsikre sig mod skader, der opstår på baggrund af netop skybrud.

  Aalborg Forsynings indsigt i problemstillingen omkring opstigende kloakvand handler således primært om at kontrollere, om det kapacitetsbetingede serviceniveau er overholdt, og om de skadesvoldende nedbørshændelser er over eller under serviceniveauet, som af nemheds grunde betegnes som grænsen for skybrud. Sidstnævnte kræver, at Aalborg Forsyning har indsigt i, hvor det regner, og hvor meget det regner.

  Aalborg Forsyning har som et af de få steder i Danmark en kombination af regnmålere tilknyttet DMI’s landsdækkende regnmålersystem og en vejrradar, der kan give et estimat på nedbørsmængder og nedbørsintensitet i de områder, hvor der ikke er placeret en regnmåler.

  Dette giver et meget sikkert bud på, hvorvidt der har været skybrud eller ej på den enkelte lokalitet. Aalborg Forsyning tilbyder alle at kigge med på disse data, som udstilles løbende på hjemmesiden www.aalborgvejrradar.dk.
 • Er der planer for håndtering af disse problemer, og er der konkrete planer for afhjælpning af disse?
  Aalborg Forsyning har registreret flere skybrud i 2019 i flere dele af kommunen sammenlignet med tidligere år. Faktisk skal vi tilbage til 2012 for at finde lignende skybrud, der dækkede det meste af Aalborg centrum med omkringliggende bydele som Hasseris, Skalborg, Vejgaard og Gug.

  Den overordnede plan for at håndtere eventuelle kloakbetingede årsager til de skader, som skybrud giver, er at give dem specifik bevågenhed, så snart de kommer til Aalborg Forsynings kendskab. Er der tale om opstigende spildevand i fælleskloakerede oplande, vil det altid blive vurderet, om det er muligt ved separatkloakering at afhjælpe risiko for opstigende opspædt spildevand. Er der tale om interne begrænsninger på privat grund, henvises til autoriseret kloakmester.

  De konkrete planer for afhjælpning af opstigende spildevand til de tilsluttede ejendommens interne kloaksystemer er således først og fremmest separatkloakering.

  Ønsker den enkelte grundejer at foretage yderligere tiltag, har Aalborg Forsyning allerede for år tilbage iværksat en informationskampagne med henblik på at give grundejeren i forsyningsområdet ideer til, hvordan effekten af opstigende kloakvand kan begrænses i ejendomme med f.eks. kælder, se https://aalborgforsyning.dk/media/197814/vand_kaelderen_2013.pdf.
 • Hvornår er der planlagt etableret et to-strenget kloakanlæg i Holbergkvarteret?
  Det er af byrådet besluttet, at alle Aalborg Kommunes fælleskloakerede områder skal separatkloakeres inden 2065. Således skal Holbergkvarteret også separatkloakeres (have etableret et to-strengssystem med separate ledninger til spildevand og regnvand) inden 2065. På nuværende tidspunkt kan vi ikke give et mere eksakt tidspunkt for, hvornår denne kloakomlægning vil blive foretaget.

  Det vil til enhver tid fremgå af Spildevandsplanen, hvilke områder der skal separatkloakeres i nærmeste fremtid. Oplysninger herom kan også fremfindes i www.minkloak.dk, hvor det er muligt at finde alle de oplysninger om den enkelte grundejeres ejendom, som Aalborg Forsyning er i besiddelse af.

  På nuværende tidspunkt separatkloakerer Aalborg Forsyning i områder, der har en stor miljøpåvirkning på de omkringliggende vandmiljøer (vandløb og fjord), og samtidigt har et kloaksystem, der ikke lever op til forsyningens kvalitetsmæssige og kapacitetsmæssige krav. I Holbergkvarteret er kloaksystemet TV-inspiceret og hydraulisk undersøgt, og herigennem fundet i en generelt bedre tilstand end de bydele, der nu arbejdes i. Det er begrundelsen for, at en separatkloakering af Holbergkvarteret endnu ikke er angivet i Spildevandsplanen til omlægning inden for Spildevandsplanens planperiode.

Hvis ovenstående besvarelse ikke er tilstrækkeligt afklarende eller fagligt for indforstået, vil jeg gerne tilbyde at afholde et møde med dig og/eller din bestyrelse for at uddybe ovenstående og for at besvare eventuelle spørgsmål, I måtte have i den forbindelse. Hvis dette tilbud er interessant for jer, så er du velkommen til at kontakte mig på nedenstående telefon eller mail.

Venlig hilsen

Morten Steen Sørensen

Planlægningschef – Vand”

Bestyrelsen tilføjer dette, som er vigtigt: vand i en ejendoms kælder er udenfor det kommunale ansvarsområde, og derfor er det alene ejeren af ejendommen der står med problemet. Dog, forsikringsselskaber tilbyder forsikring af oversvømmelser i kældre, og det er under disse forsikringer, at ejeren skal søge hjælp og erstatning, så vi opfordrer dig til at kontakte dit forsikringsselskab for nærmere afklaring af dine risici.