Snerydning og saltning 2020/21 afsluttet snerydning3 1

Snerydning og saltning 2020/21 afsluttet

306 af Has­se­ris Grundejerforening’s med­lem­mer har gjort brug af for­e­nin­gens afta­le med M.B. Mul­ti­ser­vi­ce om sne­ryd­ning og salt­ning i vin­te­r­en 2020/2021.

For­å­ret er på vej og arbej­det med sne­ryd­ning og salt­ning skul­le nu være slut i den­ne sæson.

I for­hold til man­ge tid­li­ge­re vin­tre har opga­ver­ne med sne­ryd­ning og salt­ning været mere omfangs­rigt i vin­te­r­en 2020/2021 og det har i peri­o­der med­ført, at M.B. Mul­ti­ser­vi­ce har arbej­det i døgn­drift med deres 3 sne­ryd­nings­ma­ski­ner for at fjer­ne sne og is.

M.B. Mul­ti­ser­vi­ce er posi­tiv over for at ind­gå en ny sne­ryd­nings­af­ta­le med Has­se­ris Grundejerforening’s med­lem­mer for vin­te­r­en 2021/2022.

Afta­len vil bli­ve fast­lagt nær­me­re i løbet af august 2021 og et til­bud vil bli­ve udsendt til med­lem­mer­ne medio sep­tem­ber 2021 med mulig­hed for til­mel­ding sene­st medio okto­ber 2021 til en sne­ryd­nings­af­ta­le for peri­o­den 1. novem­ber 2021 til 31. marts. 2022.