Medlemsundersøgelsen 2023 om egholmlinjen img 0333 1

Medlemsundersøgelsen 2023 om Egholmlinjen

Nu fore­lig­ger resul­ta­tet af den med­lem­s­un­der­sø­gel­se, som vi sam­men med Jysk Ana­ly­se har fore­ta­get om med­lem­mer­nes hold­ning til Egholm­linj­en, og Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­nings invol­ve­ring i beslut­nings­pro­ces­sen. Den kor­te kon­klu­sion er, at i for­hold til vores under­sø­gel­se fra 2019, udvi­ser et fler­tal af de ads­purg­te ønske om en Øst­for­bin­del­se frem­for Egholm­linj­en – fra 55% i 2019 til 65% i 2023, og et stort fler­tal blandt til­hæn­ge­re af Øst­for­bin­del­se, ønsker at grun­de­jer­for­e­nin­gen fort­sat invol­ve­rer sig i  beslut­nings­pro­ces­sen. Medlemsundersøgelsen 2023 om egholmlinjen hvilken limfjordsforbindelse er bedst 2 Rap­por­ten kan i sin hel­hed læses på vores hjem­mesi­de, klik her   Rap­port vedr. 3. Lim­fjord­s­for­bin­del­se