Byggesager, afsluttede og verserende. Img 0338 1

Byggesager, afsluttede og verserende.

På besty­rel­ses­mø­det d. 12–11-19, blev det beslut­tet at besty­rel­sen her på hjem­mesi­den vil ori­en­te­re om byg­ge­sa­ger, byg­ge­sags­mu­lig­he­der og lig­nen­de i med­lem­s­om­rå­det, som besty­rel­sen arbej­der med. Begrun­del­sen er, at med­lem­mer der­ved kan hol­des lidt ori­en­te­ret om besty­rel­sens bevå­gen­hed om hvad der dels er igang­væ­ren­de byg­ge­ri­er mv., og ikke mindst hvad der kan kom­me af byg­ge­ri­er fremad­ret­tet i vores bydel, som vi bør for­hol­de os til og evt. påvir­ke.

Besty­rel­sen har end­nu ikke fun­det den ende­li­ge form for hvor meget infor­ma­tion der kan læg­ges på hjem­mesi­den. Det er ikke tan­ken, at der skal infor­me­res i detalj­en om pro­ces­sen i en byg­ge­sag – det kan bli­ve meget omfat­ten­de. Vi vil prø­ve os lidt frem, og hører ger­ne hvis du har menin­ger her­om. I fle­re til­fæl­de, vil besty­rel­ses­re­fe­ra­ter­ne også omta­le sager­ne. Sager­ne er bort­set fra Sort­høj listen i dato­or­den for sagens begyn­del­se. Hvis du har infor­ma­tio­ner om en sag, som du mener er rele­vant for besty­rel­sen at fol­de sig til, hører vi meget ger­ne, skriv til: post@hasseris.dk.

2021: Sort­høj – byg­ge­fel­ter mod syd ud til Skela­ger­vej. På for­e­nin­gens veg­ne har Thor­kil Neer­gaard skre­vet en pres­se­med­del­el­se som er sendt til Nord­jy­ske, Aalborg.NU og Has­se­ris Avis. For­man­den anmo­des om at ind­kal­de til et møde med råd­man­den med Sort­høj på dags­or­de­nen. Besty­rel­sen mener det­te skal ske i sam­ar­bej­de med vejlaugene/vejforeningerne på Sort­høj. Det­te sags­om­rå­de vil have HG‘s stør­ste bevå­gen­hed i den nær­me­ste frem­tid.  Besty­rel­ses­med­lem Erik Dam, som selv bor på Sort­høj, vil på næste møde i sit eget vejlaug opfor­dre til møde med de for­skel­li­ge vej­for­e­nin­ger på Sort­høj. Vi for­ven­ter en stør­re sam­ling af bilag, som man­ge med­lem­mer vil have inter­es­se i, så der­for leder det­te link til en side med bila­ge­ne, som løben­de læg­ges op:   Nye bebyg­gel­ser på Sort­høj

Bort­set fra Sort­høj-byg­ge­sa­gen, er neden­stå­en­de sager listet i den ræk­ke­føl­ge, som for­e­nin­gen har behand­let dem, dvs. de nye­ste nederst på siden. Egholm­linj­en dis­ku­te­res næsten på hvert besty­rel­ses­mø­de.

Besty­rel­sen har på ekstra­or­di­nært besty­rel­se arbej­det kun med den 3. Lim­fjord­s­for­bin­del­se, Egholm­linj­en, og har udover inter­views i TV2 Nord med for­man­den, arti­kel i Has­se­ris Avis, også gjort en ind­si­gel­se mod den sene­ste VVM-rede­gø­rel­se, som vej­di­rek­to­ra­tet har offent­lig­gjort. Ind­si­gel­sen kan se her: HG’s ind­si­gel­se mod VVM rede­gø­rel­se vedr. 3. Lim­fjord­s­for­bin­del­se, Egholm­linj­en.

2019: Byg­ge­sag på Sko­ma­ger­g­y­den 7. Mogens Vint­her rede­gør for sagen om frastyk­ning og salg af grund på ca. 700 m². Det er ikke nogen ind­ven­din­ger fra HG‘s side til sagen.

2020: Møde m/rådmand Hans Hen­rik Hen­rik­sen og byplan­læg­ger Thina Wal­lin Mødet afhol­des på Stigs­borg Bryg­ge 5, den 26. febru­ar 2020 – kl. 09:00 Del­ta­ge­re: Tor­ben Thorup Jen­sen, Thor­kil Neer­gaard, Mogens Vint­her og Anders Koe­fo­ed. Vi har note­ret føl­gen­de sager, som vi ger­ne vil drøfte/ ori­en­te­res om sta­tus på: Bund­gårds­vej 56 – byg­ge­sag. Byga­den 27, 29 og 31 – ”Skrænt­hu­se­ne”. Byga­den – ”Mate­ri­el­går­den” – byg­ge­pla­ner – startredegørelse/lokalplan. Fyr­re­bak­ken 7 – ”hegns­sag”. Hasserisvej/ Skela­ger­vej –Sort­høj- byg­ge­pla­ner startredegørelse/lokalplan. Has­se­ris­høj 13 – del­vis ulov­lig nedriv­ning af bolig. Lean­der­vej 17 – faca­de vand­s­ku­ret – krav om blank mur.

2018: Bund­gårds­vej 48 Byg­ge­sag her Nye bilag efter byg­ge­stop: Ori­en­te­ring     Teg­nin­ger rev.    Brev om gen­op­ta­gel­se 

2019: Byga­den 20–22 Byg­ge­sag her

2020: Anton Bachs Vej 2 Byg­ge­sag her

2020: Kong Georgs Vej 6 Byg­ge­sag her

2020: M. A. Schultz Vej 14 Byg­ge­sag her

2020: Vos­svej 25A Byg­ge­sag HER Bilag Ind­si­gel­se Parts­hø­ring

2020: Sti om Nor­dens Kridt­grav Byg­ge­sag her

Klok­ke­sto­len 3 ind­si­gel­se fra Grun­de­jer­for­e­nin­gen her og her  og her       Kort over grun­den, “Matri­el­går­den” her Eksi­ste­ren­de lokal­plan HER  Ind­si­gel­se vedr. udkast 2

Has­se­ris­vej svej 145 byg­ge­sag SAVE-reg.   Nabo­hø­ring    Ind­si­gel­se     Kvi­ste­ty­per

Jagt­vej 3 Byg­ge­sag Teg­ning    BBR-ejer­med­del­el­se   Byg­nings­rap­port     Nabo­o­ri­en­te­ring    HG ind­si­gel­se

Bund­gaards­vej  UDKAST Lokal­plan 3–3‑119 Boli­ger

Has­se­ris­vej 176. Accept og opfor­dring

Fred­nings­sag: Sort­høj Kilen. Aal­borg Kom­mu­ne arbej­der med fred­ning af stør­re are­a­ler, hvoraf nog­le berø­rer Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­nings med­lem­s­om­rå­de. Her er der to filer som kan have inter­es­se: Fred­nings­for­slag for Sort­høj Kilen og  Fred­nings­for­slag for Sort­høj Kilen – Intern høring Her er link til fle­re kort­ud­snit om områ­det (stor fil!): Pdf.aspx (aalborg.dk)  

Marts 2022: møde med råd­man­den, Refe­rat af fæl­les­mø­de m. Rådmand og Grun­de­jer­for­e­ning 2022

Has­se­ris­høj 14 7-10-2022 Nabo­o­ri­en­te­ring om  Has­se­ris­høj 14     For­e­nin­gens ind­si­gel­se Ind­si­gel­se Has­se­ris­høj 14 Brev

21-10-2022 Ind­si­gel­se om rek­la­me­ring i Has­se­ris Bymid­te

På besty­rel­ses­mø­det d. 12–11-19, blev det beslut­tet at besty­rel­sen her på hjem­mesi­den vil ori­en­te­re om byg­ge­sa­ger, byg­ge­sags­mu­lig­he­der og lig­nen­de i med­lem­s­om­rå­det, som besty­rel­sen arbej­der med. Begrun­del­sen er, at med­lem­mer der­ved kan hol­des lidt ori­en­te­ret om besty­rel­sens bevå­gen­hed om hvad der dels er igang­væ­ren­de byg­ge­ri­er mv., og ikke mindst hvad der kan kom­me af byg­ge­ri­er fremad­ret­tet i vores bydel, som vi bør for­hol­de os til og evt. påvir­ke.

Besty­rel­sen har end­nu ikke fun­det den ende­li­ge form for hvor meget infor­ma­tion der kan læg­ges på hjem­mesi­den. Det er ikke tan­ken, at der skal infor­me­res i detalj­en om pro­ces­sen i en byg­ge­sag – det kan bli­ve meget omfat­ten­de. Vi vil prø­ve os lidt frem, og hører ger­ne hvis du har menin­ger her­om. I fle­re til­fæl­de, vil besty­rel­ses­re­fe­ra­ter­ne også omta­le sager­ne. Sager­ne er bort­set fra Sort­høj listen i dato­or­den for sagens begyn­del­se. Hvis du har infor­ma­tio­ner om en sag, som du mener er rele­vant for besty­rel­sen at fol­de sig til, hører vi meget ger­ne, skriv til: post@hasseris.dk.

2021: Sort­høj – byg­ge­fel­ter mod syd ud til Skela­ger­vej. På for­e­nin­gens veg­ne har Thor­kil Neer­gaard skre­vet en pres­se­med­del­el­se som er sendt til Nord­jy­ske, Aalborg.NU og Has­se­ris Avis. For­man­den anmo­des om at ind­kal­de til et møde med råd­man­den med Sort­høj på dags­or­de­nen. Besty­rel­sen mener det­te skal ske i sam­ar­bej­de med vejlaugene/vejforeningerne på Sort­høj. Det­te sags­om­rå­de vil have HG‘s stør­ste bevå­gen­hed i den nær­me­ste frem­tid.  Besty­rel­ses­med­lem Erik Dam, som selv bor på Sort­høj, vil på næste møde i sit eget vejlaug opfor­dre til møde med de for­skel­li­ge vej­for­e­nin­ger på Sort­høj. Vi for­ven­ter en stør­re sam­ling af bilag, som man­ge med­lem­mer vil have inter­es­se i, så der­for leder det­te link til en side med bila­ge­ne, som løben­de læg­ges op:   Nye bebyg­gel­ser på Sort­høj

Bort­set fra Sort­høj-byg­ge­sa­gen, er neden­stå­en­de sager listet i den ræk­ke­føl­ge, som for­e­nin­gen har behand­let dem, dvs. de nye­ste nederst på siden. Egholm­linj­en dis­ku­te­res næsten på hvert besty­rel­ses­mø­de.

Besty­rel­sen har på ekstra­or­di­nært besty­rel­se arbej­det kun med den 3. Lim­fjord­s­for­bin­del­se, Egholm­linj­en, og har udover inter­views i TV2 Nord med for­man­den, arti­kel i Has­se­ris Avis, også gjort en ind­si­gel­se mod den sene­ste VVM-rede­gø­rel­se, som vej­di­rek­to­ra­tet har offent­lig­gjort. Ind­si­gel­sen kan se her: HG’s ind­si­gel­se mod VVM rede­gø­rel­se vedr. 3. Lim­fjord­s­for­bin­del­se, Egholm­linj­en.

2019: Byg­ge­sag på Sko­ma­ger­g­y­den 7. Mogens Vint­her rede­gør for sagen om frastyk­ning og salg af grund på ca. 700 m². Det er ikke nogen ind­ven­din­ger fra HG‘s side til sagen.

2020: Møde m/rådmand Hans Hen­rik Hen­rik­sen og byplan­læg­ger Thina Wal­lin Mødet afhol­des på Stigs­borg Bryg­ge 5, den 26. febru­ar 2020 – kl. 09:00 Del­ta­ge­re: Tor­ben Thorup Jen­sen, Thor­kil Neer­gaard, Mogens Vint­her og Anders Koe­fo­ed. Vi har note­ret føl­gen­de sager, som vi ger­ne vil drøfte/ ori­en­te­res om sta­tus på: Bund­gårds­vej 56 – byg­ge­sag. Byga­den 27, 29 og 31 – ”Skrænt­hu­se­ne”. Byga­den – ”Mate­ri­el­går­den” – byg­ge­pla­ner – startredegørelse/lokalplan. Fyr­re­bak­ken 7 – ”hegns­sag”. Hasserisvej/ Skela­ger­vej –Sort­høj- byg­ge­pla­ner startredegørelse/lokalplan. Has­se­ris­høj 13 – del­vis ulov­lig nedriv­ning af bolig. Lean­der­vej 17 – faca­de vand­s­ku­ret – krav om blank mur.

2018: Bund­gårds­vej 48 Byg­ge­sag her Nye bilag efter byg­ge­stop: Ori­en­te­ring     Teg­nin­ger rev.    Brev om gen­op­ta­gel­se 

2019: Byga­den 20–22 Byg­ge­sag her

2020: Anton Bachs Vej 2 Byg­ge­sag her

2020: Kong Georgs Vej 6 Byg­ge­sag her

2020: M. A. Schultz Vej 14 Byg­ge­sag her

2020: Vos­svej 25A Byg­ge­sag HER Bilag Ind­si­gel­se Parts­hø­ring

2020: Sti om Nor­dens Kridt­grav Byg­ge­sag her

Klok­ke­sto­len 3 ind­si­gel­se fra Grun­de­jer­for­e­nin­gen her og her  og her       Kort over grun­den, “Matri­el­går­den” her Eksi­ste­ren­de lokal­plan HER  Ind­si­gel­se vedr. udkast 2

Has­se­ris­vej svej 145 byg­ge­sag SAVE-reg.   Nabo­hø­ring    Ind­si­gel­se     Kvi­ste­ty­per

Jagt­vej 3 Byg­ge­sag Teg­ning    BBR-ejer­med­del­el­se   Byg­nings­rap­port     Nabo­o­ri­en­te­ring    HG ind­si­gel­se

Bund­gaards­vej  UDKAST Lokal­plan 3–3‑119 Boli­ger

Has­se­ris­vej 176. Accept og opfor­dring

Fred­nings­sag: Sort­høj Kilen. Aal­borg Kom­mu­ne arbej­der med fred­ning af stør­re are­a­ler, hvoraf nog­le berø­rer Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­nings med­lem­s­om­rå­de. Her er der to filer som kan have inter­es­se: Fred­nings­for­slag for Sort­høj Kilen og  Fred­nings­for­slag for Sort­høj Kilen – Intern høring Her er link til fle­re kort­ud­snit om områ­det (stor fil!): Pdf.aspx (aalborg.dk)  

Marts 2022: møde med råd­man­den, Refe­rat af fæl­les­mø­de m. Råd­mand og Grun­de­jer­for­e­ning 2022

Has­se­ris­høj 14 7-10-2022 Nabo­o­ri­en­te­ring om  Has­se­ris­høj 14     For­e­nin­gens ind­si­gel­se Ind­si­gel­se Has­se­ris­høj 14 Brev

21-10-2022 Ind­si­gel­se om rek­la­me­ring i Has­se­ris Bymid­te