Kultur hasseris grundejerforening 1. 36. 1 1

Kultur

På den­ne side beskri­ver vi lidt om de kul­tu­rel­le akti­vi­te­ter, som Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning tager del i.

I Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­nings for­måls­pa­ra­graf står der bl.a., at vi vil “bidra­ge til byde­lens fors­køn­nel­se i for­hold til for­e­nin­gens mid­ler, og være ini­ti­a­tiv­ta­ger til kul­tu­rel­le, sport­s­li­ge eller lig­nen­de arran­ge­men­ter”.

Kul­tur er der­for ét af de områ­der, som Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning væg­ter højt, og som besty­rel­sen ansér som et væsent­ligt arbejds­om­rå­de. Ikke mindst for­di det jo ind­går som en meget bety­den­de para­me­ter i bestræ­bel­ser­ne på at sik­re Has­se­ris, som et grønt og attrak­tivt bolig­om­rå­de, hvor bebo­er­ne tri­ves, og som til sta­dig­hed udvik­les inden­for dis­se ram­mer.

Holbergspillene

Ebbe trenskow
Ebbe Trenskow

I en årræk­ke har der været spil­let Hol­berg i Has­se­ris. Det er for­e­nin­gen Hol­berg­spil­le­ne, der står bag dis­se arran­ge­men­ter.

Ebbe Trenskow er for­mand for for­e­nin­gen, og er sam­ti­dig én af de bæren­de kræf­ter, som nu for fjer­de gang sæt­ter en fore­stil­ling op. Det bli­ver Hol­bergs dej­li­ge sku­e­spil “Masca­ra­de”, som nok skal bli­ve godt mod­ta­get af publi­kum.

Hol­berg­spil­le­ne begynd­te i 1997 hvor “Hen­rik og Per­nil­le” blev opført på Sva­le­går­den. I 1999 kun­ne vi se det nok mest kend­te sku­e­spil “Jep­pe på bjer­get”. I 2001 lag­de Sva­le­går­den igen kulis­ser til Hol­bergs forun­der­li­ge ver­den, den­ne gang med sku­e­spil­let “Jacob von Thy­boe”. I 2003 opfør­tes syn­ge­spil­let Masca­ra­de.

Billede fra holbergspillene, mascarade, af to kvinder iført kjoler, i dramatisk positur på en gårdsplads.
“Masca­ra­de” 2003

Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning støt­ter ger­ne sådan­ne ini­ti­a­ti­ver. I prak­sis har vi gjort det, at vi køber et stør­re antal bil­let­ter til fore­stil­lin­ger­ne, og udby­der dem til ca. halv pris til med­lem­mer­ne i for­e­nin­gen. Der­med er vi dels med til at sik­re det øko­no­mi­ske grund­lag for fore­stil­lin­ger­ne, og dels kan vi der­med give med­lem­mer­ne til­bud om en god og sjov ople­vel­se i de smuk­ke ram­mer på Sva­le­går­den.

Vandtårnet i Hasseris

Forsiden til hæfte om vandtårnet i hasseris af jørgen elsøe jensen. Forsiden er i sort hvid og viser vandtårnet i hasseris på en klar og skyfri dag.

Går man en tur på Sort­høj eller Thu­le­bak­ken, udgør Vandtår­net et af de mar­kan­te pej­le­punk­ter i Has­se­ris.

Vandtår­net har en spæn­den­de histo­rie, som meget fint og dybt­gå­en­de er beskre­vet i et hæf­te, som for­fat­te­ren Jør­gen Elsøe Jen­sen har skre­vet, og som Muse­ums­for­e­nin­gen “Has­se­ris­stu­er­ne” udgav i 2001. Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning køb­te et antal eksem­pla­rer, som blev vide­re­gi­vet til for­e­nin­gens med­lem­mer ved et kul­tu­relt i 2001.

Vand­vær­ket blev taget ud af drift 1992, hvor de hid­ti­di­ge afta­ge­re over­gik til kom­mu­nal vand for­sy­ning, men til­ba­ge stod vandtår­net, som 61 par­cel­hu­se­je­re ikke kun­ne kom­me af med. Der blev gjort adskil­li­ge for­søg, og også nedriv­ning ind­gik i over­vej­el­ser­ne.

Billede i farver af vandtårnet i hasseris med en skyfri blå himmel, som står i fin kontrast til vandtårnets røde sten.
Vandtår­net i Has­se­ris

I 2001 gik den davæ­ren­de besty­rel­se for Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning ind i sagen, på opfor­dring fra ejer­ne af Vand­vær­ket. Gen­nem for­hand­lin­ger med Aal­borg Kom­mu­ne og ejer­ne lyk­ke­des det at få en afta­le i stand med kom­mu­nen om at over­ta­ge vand­vær­ket til en pris af 50.000 kr. Belø­bet blev til­ve­je­bragt ved, at de 61 inter­es­sen­ter hver betal­te et beløb, og Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning lag­de så resten til, og i slut­nin­gen af 2002 kun­ne vi frem­sen­de en check på belø­bet. Aal­borg kom­mu­ne har påta­get sig at kla­re udgif­ter til ting­lys­ning mv., samt ikke mindst at renove­re vandtår­net og områ­det omkring det.

Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning har fore­slå­et Aal­borg Kom­mu­ne, at Vand­værks­vej luk­kes ved vandtår­net, og at der i for­bin­del­se med renove­rin­gen ska­bes et lil­le grønt anlæg.

Bogudgivelser

Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning del­ta­ger på for­skel­lig vis i udgi­vel­se af bøger om Has­se­ris.

Neden­for kan De læse om nog­le af de bog­ud­gi­vel­ser, Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning enten har del­ta­get i udgi­vel­sen, eller som vi har støt­tet øko­no­misk.

HASSERIS – fra landsby til forstad

Hasseris - fra landsby til forstad. Foto i fugleperspektiv over hasseris. Grønne områder, marker, og bebyggelse.
Has­se­ris – Fra lands­by til for­stad

Bogen “HASSERIS – fra lands­by til for­stad”, som blev udgi­vet i 2001 i et sam­ar­bej­de mel­lem for­e­nin­gen Has­se­ris­stu­er­ne og Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning.

Samt­li­ge med­lem­mer af Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning modt­og et eksem­plar af bogen.

I LÆNGSEL EFTER

I længsel efter, er titlen på en bog, skrevet af jørgen elsøe jensen, som handler om barndomserindringer fra hasseris o. 1900-1960.

Bogen “I LÆNGSEL EFTER – Barn­dom­se­rin­drin­ger fra Has­se­ris o. 1900–1960″, skre­vet af Jør­gen Elsøe Jen­sen, som blev udgi­vet af for­e­nin­gen Has­se­ris­stu­er­ne og Aal­borg Stads­ar­kiv.

Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning støt­te­de udgi­vel­sen øko­no­misk.

Aalborg-bogen

Aalborg-bogen 1991, hasseris villaby - huse og arkitektur.

“Aal­borg-bogen 1991 Has­se­ris Vil­la­by – huse og arki­tek­tur”, som blev udgi­vet af Sel­ska­bet for Aal­borgs histo­rie i sam­ar­bej­de med Aal­borg Histo­ri­ske Muse­um og Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning.

Samt­li­ge med­lem­mer modt­og et eksem­plar.

Hasseris Grundejerforening 1893 – 1993

Hasseris grundejerforening 1893 - 1993

Bogen “Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning 1893 – 1993 Jubilæums­skrift”, som blev udgi­vet af Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning i anled­ning af for­e­nin­gens 100 års jubilæum.

Samt­li­ge med­lem­mer modt­og et eksem­plar.

Foredrag

Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning arran­ge­rer med jæv­ne mel­lem­rum fored­rag. Dis­se har ofte som for­mål arki­tek­tur og rekre­a­ti­ve områ­der som emne.

Som eksemp­ler på inter­es­san­te fored­rag kan næv­nes:

Per Svensson

Forsiden til bogen, værd at værne. Skrevet af per svensson.

Per Svens­son om bog­ud­gi­vel­sen: “Værd at vær­ne”.

Et inter­es­sant fored­rag afholdt i for­bin­del­se med gene­ral­for­sam­lin­gen 2001.

Peter Olesen

Billede af journalist og forfatter, peter olesen.
Peter Ole­sen

Fored­rag af Jour­na­li­sten og for­fat­te­ren Peter Ole­sen.

Peter er bl.a. kendt for sine mar­kan­te syns­punk­ter vedr. arki­tek­tur i vore byer.