Indbrudstyve på spil! Image2 rotated 1

Indbrudstyve på spil!

HOLD ØJE MED INDBRUDSTYVE!             

Indbrudstyve på spil! Burglar 4925202 1280 1 2

 

 

Fra fle­re sider frem­kom­mer i øje­blik­ket en del histo­ri­er om både ind­brud og usæd­van­lig, som kan for­bin­des med kom­men­de ind­brud i vores bydel Has­se­ris.

En Face­book-grup­pe: https://www.facebook.com/groups/979520375731427 har en stri­be af histo­ri­er om det. Fra besty­rel­sens side vil vi opfor­dre til øget opmærk­som­hed, og uden betæn­ke­lig­hed kon­tak­te poli­ti­et, hvis man obser­ve­rer noget man synes kan for­bin­des med ind­brud.

Vi vil også opfor­dre til, at man bli­ver ambas­sa­dør for Nabo­hjælp: https://nabohjaelp.botrygt.dk/ Og lige­le­des anven­de den app, hvor man kan hjæl­pe hin­an­den med øget opmærk­som­hed i for­bin­del­se med f.eks. feri­er. På Nabo­hjælps side er der også en del tri­cks man kan anven­de for at mind­ske risi­ci for ind­brud.