Indkaldelse til generalforsamling generalforsamling 1

Indkaldelse til generalforsamling

Besty­rel­sen ind­kal­der her­med til gene­ral­for­sam­ling tors­dag d. 2. april kl. 19.00 i Kir­kesa­len under Has­se­ris Kir­ke. Se også det net­op udsend­te Ser­vi­ce­brev.

Dags­or­den føl­ger for­e­nin­gens vedtæg­ter:

1. Valg af diri­gent og stem­me­tæl­lere

2. Besty­rel­sens beret­ning

3. Frem­læg­gel­se og god­ken­del­se af det revi­de­re­de regn­skab

4. Fast­sæt­tel­se af kon­tin­gent for det kom­men­de år.

5. Behand­ling af ind­kom­ne for­slag. NB: for­slag frem­sen­des til post@hasseris.dk sene­st d. 19–3‑20

6. Valg til besty­rel­sen.

7. Valg af 2 reviso­rer.

8. Even­tu­elt.

For­e­nin­gen er efter­føl­gen­de vært med en tapa­san­ret­ning.

Gene­ral­for­sam­lin­gen kræ­ver til­mel­ding grun­det begræn­se­de antal plad­ser, og det gøres her: hasseris.nemtilmeld.dk sene­st 30–3‑20 kl. 12.00

Hil­sen

Besty­rel­sen