Medlemsundersøgelse 2019 survey 1

Medlemsundersøgelse 2019


Besty­rel­sen for Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning gen­nem­fø­rer i dis­se dage en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se for at få mere viden om vores med­lem­mers ønsker til og opfat­tel­se af for­e­nin­gen.

Vi håber at rig­tig man­ge af med­lem­mer­ne vil del­ta­ge. Det tager ikke lang tid at udfyl­de ske­ma­et!

Del­tag i spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­sen og vær med i kon­kur­ren­cen om 3 fla­sker god rød­vin! Vi træk­ker i alt 10 vin­de­re. Del­ta­gel­se i under­sø­gel­se og kon­kur­ren­ce er for­be­holdt med­lem­mer­ne af Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning. Se sene­ste udsend­te nyheds­brev I din mail­box!