Ny hjemmeside skræmdump 1

Ny hjemmeside

Hov – hvad er nu det­te. Sådan ple­jer hjem­mesi­den da ikke at se ud.

Ny hjemmeside skræmdump 2

Sådan er der nok man­ge, der lige rea­ge­rer, når de går ind på hjem­mesi­den for Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning. Det der er sket er nem­lig, at vi har fået en helt ny hjem­mesi­de med et nyt lay-out og der­med også med en ander­le­des opsæt­ning.

Til trods for for­an­drin­ger­ne, vil vi dog ger­ne byde dig VELKOMMEN.

Man­ge skal der­for lige i star­ten ven­de sig til det­te og lige fin­de ud af struk­tu­ren på hjem­mesi­den.

Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning har nem­lig som annon­ce­ret i besty­rel­sens beret­ning for 2018, når det dre­jer sig om kom­men­de akti­vi­te­ter i peri­o­den 2019–2020, som lovet lan­ce­ret den­ne nye hjem­mesi­de pro­du­ce­ret i Word­Press.

Hjem­mesi­den den regi­stre­re selv om den er åbnet på en smartp­ho­ne, tab­let eller en PC, hvor­for den selv til­pas­ser skærm­bil­le­det efter det­te.

De før­ste måne­der håber vi på, at vi får sat hjem­mesi­den ende­ligt op som vi ønsker det, hvil­ket bety­der at der kan ske en del til­pas­nin­ger og ændrin­ger i opsæt­nin­gen, hvor­for vi beder om for­stå­el­se for det­te.

Vi mod­ta­ger også ger­ne kom­men­ta­rer, for­slag, gode ide­er fra vore med­lem­mer.

Når vi har fået siden på plads, vil vi annon­ce­re en lil­le kon­kur­ren­ce med udgangs­punkt i hjem­mesi­den for vore med­lem­mer. Her vil være gode præ­mi­er til de hel­di­ge og dyg­ti­ge vin­de­re!

God som­mer ønskes af

Besty­rel­sen