Blog

Ny hjemmeside

Ny hjemmeside

Hov – hvad er nu det­te. Sådan ple­jer hjem­mesi­den da ikke at se ud. Sådan er der nok man­ge, der lige rea­ge­rer, når de går ind på hjem­mesi­den for Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning. Det der er sket er nem­lig, at vi har fået en helt ny hjem­mesi­de med et nyt lay-out og der­med også med en ander­le­des…

Lidt mere om den nye hjemmeside

Lidt mere om den nye hjemmeside

Kære med­lem. Som nævnt på gene­ral­for­sam­lin­gen i april, har vi arbej­det sam­men med web­bu­reau om, at erstat­te nuvæ­ren­de hjem­mesi­de med en ny. Det har dis­se for­de­le og årsa­ger: 1. den er nem­me­re at fin­de rundt på for bru­ge­ren2. den kan læses på fle­re plat­for­me: PC, tab­lets og mobi­ler, Win­dows, OS, Android og IOS 3. vi…

Har du fået din blegvad-bog?

Har du fået din Blegvad-bog?

Har du ikke fået hen­tet dit eksem­plar af bogen om Jacob Bleg­vad, så får du end­nu en lej­lig­hed til det­te Besty­rel­sen har nu ind­gå­et en afta­le med Jyske Bank, der vel­vil­ligt har lovet at udle­ve­re et eksem­plar af bogen om Jacob Bleg­vad til de af vore med­lem­mer, der end­nu ikke har fået afhen­tet et eksem­plar…

Generalforsamling 11/4 2019

Generalforsamling 11/4 2019

Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning afholdt den 11. april 2019 ordi­nær gene­ral­for­sam­ling Der blev sat ny rekord for antal del­ta­ge­re til gene­ral­for­sam­lin­gen i Kir­kesa­len under Has­se­ris Kir­ke. De max. 130 sid­de­plad­ser i loka­let med plads ved et bord var i fle­re uger inden sel­ve dagen besat via den til­mel­ding, der i år var mulig via den­ne hjem­mesi­de. Døre­ne…

Historien om nyt logo

Historien om nyt logo

Nyt logo I efter­å­ret 2010 hav­de besty­rel­sen for Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning star­ten­de med en ufor­mel sam­ta­le drøf­tet ide­en om, at for­e­nin­gen træng­te til et nyt logo, idet det tid­li­ge­re logo – en i øvrigt flot teg­ning af Sva­le­gaar­den udført af den nu afdø­de kunst­ner Lise Færch – ikke læn­ge­re var enty­dig for Has­se­ris Grun­de­jer­for­e­ning. Uni­ver­si­ty Col­le­ge…

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold